Kronika

Pasování do šestek 2017

Ten­to pátek jsme se mís­to klubovny seš­ly s kola­ma a cyk­li­stick­ým vybavením před klubov­nou. Trochu poprchá­va­lo, a tak jsme váhaly, zda vyraz­it. Nakonec jsme ale vyje­ly a vyplati­lo se. V půlce ces­ty už na nás svíti­lo sluníčko a kap­ky deštíku…

Více

Tábor Prorubky 2017

Jak už je naší tradicí, i letos jsme se vydali první čer­ven­cov­ou sobo­tu do Prorubek oslav­it začátek prázd­nin let­ním táborem. Starší skau­ti dorazili na tábořiště první a začali pomáhat se stavbou stanů pro sebe a pro ostat­ní.…

Více

Výprava do Litomyšle

V pátek 31.3. 2017 jsme se odpoledne se skautka­mi seš­ly u naší klubovny a vyrazi­ly jsme na společ­nou výpravu do Lit­o­myšle, měs­ta s his­torií a krás­nou architek­tur­ou. Celý náš dívčí odd­íl byl zas­toupen 29 choceňský­mi skautka­mi a světluška­mi, což je…

Více

Pěstitelky

Během slavení Dne zamyšlení se jed­na aktivi­ta týkala našich semínek, tedy fazolí. Světlušky měly za úkol podle šifry najít každá svo­ji fazoli a společně jsme je potom daly naklíčit, aby­chom si ověři­ly, že celá naše…

Více

Bruslení

V sobo­tu 25.2. 2017 jsme se s odvážliv­ci z řad světlušek vydali na bruslení. Moc jsme si to společně užili!! Doufáme, že nám to příští rok vyjde znovu. 🙂 Přidáváme foto z akce.  

Více

Jak jsme slavily Den zamyšlení

Každý rok na 22. úno­ra slaví skau­ti z celé naší repub­liky, a dokonce i z celého svě­ta, Den zamyšlení. V min­u­losti se mu u nás říka­lo také Den ses­ter­ství, aby se vyzd­vih­la sna­ha utužit vztahy mezi skautka­mi, ale dnes ho slaví…

Více

Světlušky na Memoriálu Břéti Hampla

Skautky a světlušky i vlča­ta a skau­ti vyrazili 11. úno­ra srov­nat síly s další­mi skaut­ský­mi středisky na Mem­o­riálu Břetisla­va Ham­pla, který pořádá středisko Javor v České Tře­bové. Hlíd­ky závod­níků čeka­lo na trase 12 stanovišť, na kterých byly prověře­ny jejich schop­nos­ti v první pomo­ci, rozdělávání…

Více

Chřipková schůzka

Na min­ulé schůzce jsme se se světluška­mi věno­valy chřipce, která je v zim­ních měsících vel­mi aktuál­ní. Popoví­daly jsme si o tom, kdo byl kdy a jak nemoc­ný a jaké nemo­ci světlušky zna­jí. A bylo jich oprav­du hod­ně! Za takové…

Více

Vánoční schůzka 2016

Venku už pěkně mrzne, maminky pečou cukroví a tatínkové obstará­va­jí vánoční stromečky, v obchodech vyhrá­va­jí koledy. Přichází k nám opět ten krás­ný a kouzel­ný vánoční čas. Se světluška­mi jsme se seš­ly v pátek 16.12., aby­chom spolu strávi­ly posled­ní schůzku…

Více

Pasování do šestek

Od začátku roku uplynul již měsíc, počet světlušek se ustálil na neu­věřitel­ně krás­ných 21 šikovných holčiček a my jsme rozhod­ly, že je čas na to, aby­chom světlušky ofi­ciál­ně rozřadi­ly do šestek. Ta pěkná chvíle při­pad­la…

Více