Kronika

Výprava světlušek do Chrudimi

A jak jsme se měli na výpravě v Chrudi­mi? To se můžete podí­vat na násle­du­jících fotkách. 🙂 A je tu po dlouhé době výpra­va! Páteční odpoledne jsme strávili ve vlaku, který nás dove­zl do cíle vík­endové…

Více

Tvrz Orenov

Tak jsme po roce opět vyrazili na Tvrz Oren­ov do Letohradu, ten­tokrát ve složení Super­světlušky - Torná­do, Kristy, Danča, Suši, Johy a Soj­ka a Čokolády - Téra, Kája, Eliš­ka, Jess, Anež­ka V. a Nelča . Naším úkolem bylo…

Více

Skautské odpoledne

V pátek 13. 9. 2019 proběh­lo na Ostro­vě Skaut­ské odpoledne a Afrikafest, což jsou tradiční akce naše­ho skaut­ské střediska. Děti měly možnost si odpoledne vyzk­oušet zají­mavé aktiv­i­ty - lana, zdravově­du, rozdělávání ohně, … a večer byl doprovázen svižný­mi…

Více

Tábor Proseč 2019

Pokusili jsme se zachytit nejdůležitější momen­ty táb­o­ra, které si můžete, spolu s Vaši­mi dět­mi, prohléd­nout v násle­du­jících foto­ga­ler­iích. 🙂 Fotografie od Hom­i­na odkaz zde. Fotografie od Voj­ty odkaz zde.  Maj­da také natoči­la a ses­tříha­la krás­né video.

Více

MBH 2019

Také letos se všech­ny odd­í­ly mladších členů naše­ho střediska zúčast­ni­ly tradičního zim­ního závo­du hlídek v České Tře­bové. I přes velk­ou zimu (která je také pro Mem­o­riál charak­ter­i­stická) a sněhem ztížený terén se něk­teré naše vys­lané hlíd­ky umísti­ly na…

Více

Výprava Žumberk

V pátek 12.10. 2018 jsme se světluška­mi vyrazili na první letošní výpravu. Sluníčko nám svíti­lo už ces­tou na nádraží, kde jsme se sešli před půl čtvr­tou hodi­nou. Nas­edli jsme do osobáčku a už jsme uháněli směrem na…

Více

Tábor 2018

NOVÉ VIDEO JE TU 🙂   I letos jsme vyrazi­ly v prvních čer­ven­cov­ých týd­nech na skaut­ský tábor do Prorubek. Společně se skautka­mi a skau­ty jsme v sobo­tu 30. červ­na šlá­ply do pedálů a vyrazi­ly vstříc čtrnác­ti­den­ní­mu dobro­družství. Prvních pár…

Více

Závod vlčat a světlušek v Dlouhé Třebové

V sobo­tu 12. květ­na se kon­a­lo v Dlouhé Tře­bové okres­ní kolo Závo­du vlčat a světlušek, kterého jsme se s nadšením zúčast­nili. Během závo­du jsme měli možnost navštívit deset zají­mavých zemí svě­ta a pomo­ci míst­ním oby­vatelům s jejich zapekl­itý­mi úkoly. Naše…

Více

Oheň sv. Jiří

V sobo­tu 28.4. 2018 jsme se účast­nili slavnos­t­ního ohně na počest sv. Jiří, patrona skautů. Událost probíha­la společně se skau­ty z Brandýsa nad Orlicí. Foto­ga­lerii najdete zde.

Více