Kronika

Skautské odpoledne

V pátek 13. 9. 2019 proběh­lo na Ostro­vě Skaut­ské odpoledne a Afrikafest, což jsou tradiční akce naše­ho skaut­ské střediska. Děti měly možnost si odpoledne vyzk­oušet zají­mavé aktiv­i­ty - lana, zdravově­du, rozdělávání ohně, … a večer byl doprovázen svižný­mi…

Více

Tábor Proseč 2019

Pokusili jsme se zachytit nejdůležitější momen­ty táb­o­ra, které si můžete, spolu s Vaši­mi dět­mi, prohléd­nout v násle­du­jících foto­ga­ler­iích. 🙂 Fotografie od Hom­i­na odkaz zde. Fotografie od Voj­ty odkaz zde.  Maj­da také natoči­la a ses­tříha­la krás­né video.

Více

MBH 2019

Také letos se všech­ny odd­í­ly mladších členů naše­ho střediska zúčast­ni­ly tradičního zim­ního závo­du hlídek v České Tře­bové. I přes velk­ou zimu (která je také pro Mem­o­riál charak­ter­i­stická) a sněhem ztížený terén se něk­teré naše vys­lané hlíd­ky umísti­ly na…

Více

Výprava Žumberk

V pátek 12.10. 2018 jsme se světluška­mi vyrazili na první letošní výpravu. Sluníčko nám svíti­lo už ces­tou na nádraží, kde jsme se sešli před půl čtvr­tou hodi­nou. Nas­edli jsme do osobáčku a už jsme uháněli směrem na…

Více

Tábor 2018

NOVÉ VIDEO JE TU 🙂   I letos jsme vyrazi­ly v prvních čer­ven­cov­ých týd­nech na skaut­ský tábor do Prorubek. Společně se skautka­mi a skau­ty jsme v sobo­tu 30. červ­na šlá­ply do pedálů a vyrazi­ly vstříc čtrnác­ti­den­ní­mu dobro­družství. Prvních pár…

Více

Závod vlčat a světlušek v Dlouhé Třebové

V sobo­tu 12. květ­na se kon­a­lo v Dlouhé Tře­bové okres­ní kolo Závo­du vlčat a světlušek, kterého jsme se s nadšením zúčast­nili. Během závo­du jsme měli možnost navštívit deset zají­mavých zemí svě­ta a pomo­ci míst­ním oby­vatelům s jejich zapekl­itý­mi úkoly. Naše…

Více

Oheň sv. Jiří

V sobo­tu 28.4. 2018 jsme se účast­nili slavnos­t­ního ohně na počest sv. Jiří, patrona skautů. Událost probíha­la společně se skau­ty z Brandýsa nad Orlicí. Foto­ga­lerii najdete zde.

Více

Zlatá výprava Olomouc

V pátek 23. 3. jsme se nesešli na schůzku v klubovně, ale sraz byl v Choc­ni na nádraží, aby­chom mohli vyraz­it na záchran­nou výpravu. A koho budeme zachraňo­vat? No přece krále Midase! Seš­lo se nás deset malých světlušek a Ron­ja s Kočičk­ou. Jen…

Více

Den sesterství 2018

V pátek 23. úno­ra jsme se s rojem světlušek podíle­ly na společné schůzce se skautka­mi. Seš­ly jsme se celý náš dívčí choceňský kmen, pro­tože každý rok v tuto dobu slavíme Den ses­ter­ství, mez­inárod­ně známý jako Den zamyšlení (Think­ing…

Více