V pátek 13. 9. 2019 proběh­lo na Ostro­vě Skaut­ské odpoledne a Afrikafest, což jsou tradiční akce naše­ho skaut­ské střediska. Děti měly možnost si odpoledne vyzk­oušet zají­mavé aktiv­i­ty - lana, zdravově­du, rozdělávání ohně, … a večer byl doprovázen svižný­mi tóny méně známých, za to neméně dobrých kapel - Wasabi, Van­ua 2 a Mr. Ted­dy and the Side­kicks.

Fes­ti­val­ový den považu­jeme za vel­mi úspěšný! Děku­jeme všem, kteří se podíleli na orga­ni­zaci akce, a také všem, kteří jste nás přišli pod­pořit.

Akci doku­men­to­val Voj­ta Šaloun a zde si můžete prohléd­nout jeho fotografie. Pod násle­du­jícím odkazem najdete fotografie ze skaut­ského fotok­outku od Majdy Málkové.