Knihovnička

Ahoj kamará­di, přízniv­ci skautin­gu a oby­vatelé Choc­ně. 🙂

Vytvořili jsme pro Vás mal­ou kni­hovničku podle vzoru minikni­hovniček v jiných městech. Naše Kopretinová kni­hovnič­ka se řídí hes­lem “Půjč si, vrať, vyměň.” Můžete si zde půjčo­vat knížky podle libosti na zkrá­cení ces­ty vlakem, ve vol­ném čase v parku či jen tak pro potěšení…, a potom je do kni­hovničky zase vrátit.
Zároveň bude kni­hovnič­ka sloužit i jako mís­to, kam můžete přinést kni­hy, které již nečtete a doma se Vám na ně ako­rát práší. Dejte jim ještě šan­ci. Tře­ba uděla­jí radost něko­mu jiné­mu.

Kopretinovou kni­hovničku najdete v Choc­ni na začátku parku před vlakovým nádražím (49°59’41.490“N, 16°13’21.649“E).

Děku­jeme za přízeň a doufáme, že nám bude kni­hovnič­ka všem dobře sloužit.

knihovnicka_ 14500660_1254942731204223_6533416185842485748_o

Jak to všechno začalo?

Dobrý den,
jmenu­ji se Marké­ta Málková a jsem členk­ou skaut­ského střediska Ská­ly Choceň. V loňském roce (2016) jsem se účast­ni­la vzdělá­vacího lesního kurzu. Součástí úspěšné absol­vence kurzu byl i návrh a real­izace pro­jek­tu v domovském městě. Cílem pro­jek­tu byla služ­ba lidem v našem městě. Do pro­jek­tu byli zapo­jeni skau­ti a skautky z naše­ho střediska. Mým pro­jek­tem byla a je Kopretinová kni­hovnič­ka (jméno kni­hovničky bylo vybrané na počest světluškovského roje u nás ve středisku).

Krátce vysvětlím, o co se jed­ná. Kopretinová kni­hovnič­ka by měla být alter­na­tivou k měst­ským minikni­hovničkám, které převzaly myšlenku z původ­ně amer­ick­ého pro­jek­tu Lit­tle free library. Jsou to malé dřevěné kni­hovničky, rozmístěné po městech, které fun­gu­jí na prin­cipu “Půjč si, vrať, vyměň.” Kni­hovničky obsahu­jí nějaké kni­hy, které si kdokoli z kni­hovničky může půjčit; také si je může kdokoli nechat výmě­nou za vložení jiné kni­hy. (Více o prin­cipu minikni­hovniček píší např. v tom­to článku: Inflow - minikni­hovny do ulic.) Cílem kni­hovniček je zvýšit zájem o čet­bu, propago­v­at lit­er­atu­ru zají­mavou for­mou, zpří­jem­nit vol­ný čas oby­vatelům měs­ta a také dát šan­ci kni­hám, které lidem roky leží ve skříních a práší se na ně.

A jak jsme knihovničku dělali?

První návrhy

knihovnicka (2)knihovnicka2

Real­izace

14480578_1254942657870897_2270620171833502824_o14567532_1254944467870716_7510657039424956262_o