Kronika

Světlušky na Memoriálu Břéti Hampla

Skautky a světlušky i vlča­ta a skau­ti vyrazili 11. úno­ra srov­nat síly s další­mi skaut­ský­mi středisky na Mem­o­riálu Břetisla­va Ham­pla, který pořádá středisko Javor v České Tře­bové. Hlíd­ky závod­níků čeka­lo na trase 12 stanovišť, na kterých byly prověře­ny jejich schop­nos­ti v první pomo­ci, rozdělávání…

Více

Chřipková schůzka

Na min­ulé schůzce jsme se se světluška­mi věno­valy chřipce, která je v zim­ních měsících vel­mi aktuál­ní. Popoví­daly jsme si o tom, kdo byl kdy a jak nemoc­ný a jaké nemo­ci světlušky zna­jí. A bylo jich oprav­du hod­ně! Za takové…

Více

Vánoční schůzka 2016

Venku už pěkně mrzne, maminky pečou cukroví a tatínkové obstará­va­jí vánoční stromečky, v obchodech vyhrá­va­jí koledy. Přichází k nám opět ten krás­ný a kouzel­ný vánoční čas. Se světluška­mi jsme se seš­ly v pátek 16.12., aby­chom spolu strávi­ly posled­ní schůzku…

Více

Pasování do šestek

Od začátku roku uplynul již měsíc, počet světlušek se ustálil na neu­věřitel­ně krás­ných 21 šikovných holčiček a my jsme rozhod­ly, že je čas na to, aby­chom světlušky ofi­ciál­ně rozřadi­ly do šestek. Ta pěkná chvíle při­pad­la…

Více

Výprava Proseč

Ve dnech 16. - 18.9. 2016 jsme se světluška­mi objevo­valy krásy Toulov­cov­ých maš­talí a okolí Pros­eče. Doslech­ly jsme se pověst o loupeživém rytíři Vavřin­ci Toulov­ci a také jsme potkaly par­tu pěti dobrých kamarádů, kteří si začali říkat Rych­lé…

Více

První schůzka

A je to tady! První schůz­ka je úspěšně za námi a skaut­ský rok je zahá­jený! 🙂 V pátek 9. září jsme se po dlouhém a užitém vol­nu seš­ly se světluška­mi opět před naší klubov­nou. Ces­tou do Pelin nám…

Více

Afrikafest 2016

11. ročník Afrikafes­tu, který pod­poru­je sbírku Postavme školu v Africe, již proběhl. Vys­toupi­ly kape­ly Unde­layed, Pro­pa­gan­ja, Fast Food Orches­tra, Fac­to­r­i­al! Orches­tra, za což jim vel­mi děku­jeme. Večer byl oprav­du vydařený. Výtěžek bene­fičního fes­ti­valu 2016 je úžas­ných 29 428 Kč! Máme pro…

Více

Tábor Prorubky 2016

Jako každý rok jsme se světluška­mi opět strávi­ly prvních čtrnáct dní na našem tábořišti v Prorubkách se vše­mi ostat­ní­mi skautka­mi a skau­ty z Choc­ně.

Více