Pro světlušku

Už začátkem jara se začínáme těšit na let­ní tábor. Je to vyvr­c­holení naše­ho celoročního snažení, šance jak uplat­nit v praxi (nebo si ale­spoň vyzk­oušet) vše, co jsme se na schůzkách během roku učili. Zde konečně nalézáme smysl těch doved­nos­tí, které nám vedoucí pos­tup­ně ukazu­jí. Je to také skvělá příleži­tost, jak upevnit kamarád­ství nejen v odd­íle, ale také s ostat­ní­mi skau­ty a skautka­mi z naše­ho choceňského střediska. No a samozře­jmě nás čeká spous­tu zábavy a dobro­družství v přírodě. Dovolte svým dětem tohle všech­no zažít s námi. Děku­jeme!

LETNÍ TÁBOR 2018

Zák­lad­ní infor­ma­ce

 • ter­mín: 30.6. - 14.7. 2018 (14 dní)
 • mís­to: Prorubky - tábořiště choceňských skautů
  (Tábořiště se nachází mezi obce­mi Lukav­ice a Prorubky, při­b­ližně 10 km od Rych­no­va nad Kněž­nou, souřad­nice 50.2054292N, 16.3267808E.) - Více o tábořišti zde.
 • Adresa: Tábor choceňských skatů, 516 03 Lukav­ice
 • vedoucí táb­o­ra: Vojtěch Šaloun – mobil: 737 003 651, email: pansaloun@skaut.cz
 • zás­tupce vedoucího táb­o­ra: Jan Teplý – mobil: 774 739 139, email: teply.honza@skaut.cz
 • Sraz a ode­vzdání batožin: v sobo­tu 30.6. 2018 v 8:00
 • Odjezd na tábor: od klubovny v sobo­tu 30.6. 2018 v 8:30 na kolech
  Kolo bude pře­dem řád­ně seřízené! a bude mít nafouk­lá kola. S sebou na ces­tu ještě hel­mu, svačinu a dostatek pití, zámek na kolo a klíček, pláštěnku.
 • Pří­jezd: v sobo­tu 14.7. 2018 ke skaut­ské klubovně kolem poledne
 • Výdej batožin: v sobo­tu 14.7. 2018 od 12:00 do 12:30 hodin ve skaut­ské klubovně 
 • dopra­va: společně na kolech
  (Tam i zpět, s malým batůžkem se svači­nou, všech­ny ostat­ní věci dovezeme na tábořiště dodávk­ou. Jezdíme tra­su o délce 35 km, nespěcháme a čas­to zas­tavu­jeme. Ces­tu zvlád­nou i menší světlušky. Je nut­né mít dobře seřízené kolo a přil­bu na kolo. Také je dobrý občas­ný trén­ing během jarních a let­ních měsíců před odjez­dem, hlavně kvůli brždění a pře­ha­zování na kole.)
 • uby­tování: v pod­sadových stanech
  (Ve stanech spíme po dvo­jicích a ve spacáku.)
 • Podávání přih­lášek 18.5. osob­ně ve skaut­ské klubovně od 17:45 do 18:30
 • Přih­lášku najdete ke stažení na webu střediska https://chocen.skauting.cz/2018/05/03/skautsky-tabor-2018-informace/
 • Plat­ba táb­o­ra do 31.5. na účet střediska

Fotografie z min­ulých let
Prohléd­něte si pro inspiraci fotografie z min­ulých táborů.
2017 - foto­ga­lerie 1 zde, foto­ga­lerie 2 zde, táborové video
2016 - foto­ga­lerie zdetáborové video
2015 - foto­ga­lerie zde

Pát tipů na balení

 • Své věci si bal spolu s rodiči – jen tak si budeš pam­a­to­vat, kde co máš.
 • Bal přehled­ně, úsporně, vyžívej každý vol­ný pros­tor. Osvědčený je sys­tém oblečení a drob­nos­ti do kufru; spacák, boty a kari­mat­ka mohou být zvlášť napřík­lad ve velké tašce. Snaž se mít co nejméně jed­notlivých kusů bagáže, aby se něco při převozu omylem neza­toula­lo. A i malé věci v kufru si dej tře­ba do společné taštičky nebo zavři do ešusu.
 • Ideál­ně, když si napíšeš sez­nam vše­ho, co s sebou vezeš. Nes­tane se pak, že něco na táboře zapomeneš.
 • Není od věci mít své věci podep­sané. Nikdo si je pak omylem nepřivlast­ní. Nejvíce se takhle ple­tou lžíce a táborová trič­ka, která máme všich­ni ste­jná.
 • Plas­tových tašek a pytlíků není nikdy dost.
 • A kapes­níků taky není nikdy dost.
 • Pláštěn­ka se někdy roztrhne, co takhle jed­nu obyče­j­nou ještě do záso­by?
 • Klid­ně přiber i nějak­ou šňůru, co si můžeš pověsit ve stanu na sušení ručníků atd. (ať tam nemusíš vázat uzlo­vačku).

S sebou

Kroj – nut­ná výba­va táborní­ka

 • kro­jová košile s nášivka­mi
 • jed­no­barevné slušné dlouhé kalho­ty (černé, tmavě mod­ré, hnědé nebo tmavě zelené)
 • šátek a tur­bánek
 • píšťal­ka

Zák­lad­ní výstroj v dostatečném množství

 • trič­ka
 • ponožky a spod­ní prád­lo na každý den + náhrad­ní!
 • mikiny, svetr
 • kraťasy
 • dlouhé kalho­ty
 • tepláky
 • teplé ponožky
 • oblečení na spaní
 • větro­v­ka
 • pláštěn­ka
 • pokrýv­ka hlavy
 • plavky
 • ručník, osuš­ka
 • pevné boty, pohorky
 • kecky
 • sandále
 • gumáky
 • pantofle, kroksy nebo žabky do vody

Zák­lad­ní výzbroj

 • repe­lent
 • opalo­vací krém, sluneční brýle
 • hygien­ické potře­by – kartáček, pas­ta, mýd­lo
 • 1 role toalet­ního papíru
 • hřeben
 • spacák
 • kari­mat­ka
 • bater­ka nebo čelov­ka
 • ešus, lžíce, hrneček, utěr­ka
 • nůž
 • KPZ, uzlo­vač­ka, deník
 • psací potře­by a pastelky, lep­id­lo
 • dopis­ní papíry a známky
 • malý batůžek
 • velký šátek
 • vlast­ní obi­nad­lo!
 • šitíčko
 • další věci dle zálib (čet­ba, sport, hudeb­ní nástroj,…)

Světlušky si navíc vez­mou

 • světluškovsk­ou lucerničku a 3 svíčky, pokud nemáš -  vez­mi si prázd­nou zavařo­vací skleni­ci
 • nováč­ka a svěluškovsk­ou lucer­nu (hvězd­ná, měsíční, sluneční), kter­ou právě plníš
 • 2 ks starých neděravých ponožek na vyrábění

Kapes­né: do 300 Kč

Cen­nos­ti a mobi­ly: doporuču­jeme na tábor nebrat, kon­tak­t­ní mobil u sebe bude mít vedení táb­o­ra

Návštěvy rodičů v průběhu táb­o­ra nej­sou vhod­né vzh­le­dem k dětem, jejichž rodiče při­jet nemo­hou. Je možno se infor­mo­vat na výše uve­dených tele­fon­ních číslech. Doporuču­jeme posílat dětem dopisy nebo pohledy – vždy potěší 🙂

 


Skaut­ský kroj je jed­ním ze sym­bolů skautin­gu. Vyjadřu­je rovnost skautů a původ­ně vychází z vojen­ské uni­formy. Nosíme ho při slavnos­t­ních příleži­tostech. Skládá se ze zák­lad­ních součástí, které jsou pro všech­ny ste­jné a které mají své přes­né umístění. Nošení skaut­ského kro­je a jeho podo­ba podléhá Kro­jové­mu řádu. Nosit skaut­ský kroj má prá­vo každý člen orga­ni­zace Junák - český skaut, z. s. Při používání skaut­ského kro­je je povin­né dbát na obec­ná pravid­la vkusu a etikety. Skaut­ský kroj zde zak­oupit v skaut­ském online obchodě Junshop.cz nebo v jeho kamen­né prode­jně v Praze.

Zák­lad­ní součásti skaut­ského kro­je světlušek a jed­notlivé odkazy:

 • kro­jová košile - košile béžové barvy (obchod)
 • žlutý šátek - tro­jcípý šátek, který se dává pod límec kro­jové košile (obchod)
 • tur­bánek - kožený, spo­ju­je před­ní dva cípy šátku (obchod)
 • domoven­ka - Choceň - označení měs­ta, ve kterém se nachází dané skaut­ské středisko, levý rukáv nahoře (neob­jed­ná­vat, lze koupit z našich zásob v choceňském skaut­ském středisku)
 • čís­lo odd­ílu - 2 - označení naše­ho odd­ílu Kopretinek, levý rukáv pod domovenk­ou (obchod)
 • znak odd­ílu - kopreti­na - nášiv­ka se znakem naše­ho odd­ílu, levý rukáv pod číslem odd­ílu (neob­jed­ná­vat, zle zak­oupit z našich zásob)
 • žlutá šňůr­ka - světluš­ka ji obdrží za složení Nováčkovské zkoušky, z lev­ého rame­na do levé kap­sy (neob­jed­ná­vat)
 • píšťal­ka - nástroj pro přivolání pomo­ci, v levé kapse na šňůrce (jakáko­liv píšťal­ka, inspirace zde)
 • sli­bový odz­nak - světluš­ka ho obdrží jako sym­bol složení světluškovského slibu u slavnos­t­ního sli­bového ohně, nad lev­ou kap­sou (neob­jed­ná­vat)
 • mez­inárod­ní domoven­ka - Czech Repub­lic - označení země půvo­du důležité hlavně pro mez­inárod­ní akce, nad pravou kap­sou (obchod)
 • WAGGGS + WOSM nášivky - nášivky se znaky svě­tových skaut­ských orga­ni­za­cí, jejichž je česká skaut­ská orga­ni­zace člen­em, vedle sebe WAGGGS (obchod, zlatý tro­jlístek na mod­rém poli - pravý rukáv nahoře blíže k zádům) a WOSM (obchod, bílá lilie na fialovém poli - pravý rukáv nahoře blíže ke hru­di)

Důleži­tou součástí kro­je jsou také kalho­ty a obuv. Kalho­ty mají být čisté, jed­no­barevné tmavé barvy (nejlépe tmavě zelené, hnědé, tmavě mod­ré nebo černé). Lze použít v létě také kraťasy nebo sukni ste­jných barev. Obuv ke kro­ji má být pevná (nejlépe tur­i­stická obuv, botasky). Kalho­ty lze doplnit koženým páskem se skaut­sk­ou spo­nou (obchod).

Další součásti kro­je a nášivky jsou nejčastěji získávány jako sym­boly splnění výzev a zvlád­nutí různých úkolů nebo také jako sym­bol účasti na nějaké skaut­ské akci. Pos­tu­pem do starších věkových kat­e­gorií se potom podo­ba kro­je mění.