Informačník - podzim 2018

Milí rodiče, vítáme Vás v novém skaut­ském roce! Dostáváte do ruk­ou tradiční Infor­mačník, jehož ces­tou Vás budeme infor­mo­vat o důležitém dění v roji světlušek. Infor­mačník bude také vždy k dis­pozi­ci online na našem webu a budeme ho zasílat i emailem,…

Více

1. schůzka

Všech­ny naše světlušky zveme na první schůzku v nové škol­ním roce. Zveme k nám i všech­ny ostat­ní holčičky od 1. třídy, které se chtějí stát světluška­mi! Kdy? 14.9. 2018 od 16:30 do 18:00 hodin Kde? v klubovně světlušek v 1. patře, Jung­man­no­va…

Více

Afrikafest 2018

Srdečně Vás zveme v pátek 7. září od 15 hodin do zámeck­ého parku v Choc­ni na Africké odpoledne. Připravu­jeme pohy­bové i výt­varné aktiv­i­ty pro děti a občer­stvení. Ve večerních hod­inách se uskuteční 13. ročník bene­fičního fes­ti­valu Afrikafest, který pod­poru­je sbírku „Postavme školu v Africe“.…

Více

Tábor 2018

NOVÉ VIDEO JE TU 🙂   I letos jsme vyrazi­ly v prvních čer­ven­cov­ých týd­nech na skaut­ský tábor do Prorubek. Společně se skautka­mi a skau­ty jsme v sobo­tu 30. červ­na šlá­ply do pedálů a vyrazi­ly vstříc čtrnác­ti­den­ní­mu dobro­družství. Prvních pár…

Více

Závod vlčat a světlušek v Dlouhé Třebové

V sobo­tu 12. květ­na se kon­a­lo v Dlouhé Tře­bové okres­ní kolo Závo­du vlčat a světlušek, kterého jsme se s nadšením zúčast­nili. Během závo­du jsme měli možnost navštívit deset zají­mavých zemí svě­ta a pomo­ci míst­ním oby­vatelům s jejich zapekl­itý­mi úkoly. Naše…

Více

Výstup na Olymp - výlet 16.6. 2018

V sobo­tu 16.6. 2018 se uskuteční výlet, kde společně zakončíme celoroční hru a vys­toupíme na božsk­ou horu Olymp. Za nepříznivého počasí se pře­suneme do klubovny. Při­jďte si s námi užít před­posled­ní setkání před prázd­ni­na­mi. Těšíme se na Vás!

Více

Oheň sv. Jiří

V sobo­tu 28.4. 2018 jsme se účast­nili slavnos­t­ního ohně na počest sv. Jiří, patrona skautů. Událost probíha­la společně se skau­ty z Brandýsa nad Orlicí. Foto­ga­lerii najdete zde.

Více

Informačník - květen + červen 2018

Milí rodiče, dostáváte do ruk­ou posled­ní infor­mačník v letošním škol­ním roce. Obsahu­je důležité infor­ma­ce ohled­ně zakončení naší skaut­ské čin­nos­ti, tak prosíme, čtěte pozorně.  🙂 Děku­jeme Vám za pod­poru v uplynulém období a těšíme se na další spoluprá­ci…

Více

Informačník - duben 2018

Milí rodiče, máte před sebou další Infor­mačník světlušek, ten­tokrát s rozpisem akcí na duben. Rádi bychom Vám ještě nabídli ohléd­nutí za proběhlou výpravou do Olo­mouce, které najdete na našem webu v Kro­n­ice i s odkazem na foto­ga­lerii. Také…

Více