Kroj

Skaut­ský kroj je jed­ním ze sym­bolů skautin­gu. Vyjadřu­je rovnost skautů a původ­ně vychází z vojen­ské uni­formy. Nosíme ho při slavnos­t­ních příleži­tostech. Skládá se ze zák­lad­ních součástí, které jsou pro všech­ny ste­jné a které mají své přes­né umístění. Nošení skaut­ského kro­je a jeho podo­ba podléhá Kro­jové­mu řádu. Nosit skaut­ský kroj má prá­vo každý člen orga­ni­zace Junák - český skaut, z. s. Při používání skaut­ského kro­je je povin­né dbát na obec­ná pravid­la vkusu a etikety. Skaut­ský kroj zde zak­oupit v skaut­ském online obchodě Junshop.cz nebo v jeho kamen­né prode­jně v Praze.

Zák­lad­ní součásti skaut­ského kro­je světlušek a jed­notlivé odkazy:

 • kro­jová košile - košile béžové barvy (obchod)
 • žlutý šátek - tro­jcípý šátek, který se dává pod límec kro­jové košile (obchod)
 • tur­bánek - kožený, spo­ju­je před­ní dva cípy šátku (obchod)
 • domoven­ka - Choceň - označení měs­ta, ve kterém se nachází dané skaut­ské středisko, levý rukáv nahoře (neob­jed­ná­vat, lze koupit z našich zásob v choceňském skaut­ském středisku)
 • čís­lo odd­ílu - 2 - označení naše­ho odd­ílu Kopretinek, levý rukáv pod domovenk­ou (obchod)
 • znak odd­ílu - kopreti­na - nášiv­ka se znakem naše­ho odd­ílu, levý rukáv pod číslem odd­ílu (neob­jed­ná­vat, zle zak­oupit z našich zásob)
 • žlutá šňůr­ka - světluš­ka ji obdrží za složení Nováčkovské zkoušky, z lev­ého rame­na do levé kap­sy (neob­jed­ná­vat)
 • píšťal­ka - nástroj pro přivolání pomo­ci, v levé kapse na šňůrce (jakáko­liv píšťal­ka, inspirace zde)
 • sli­bový odz­nak - světluš­ka ho obdrží jako sym­bol složení světluškovského slibu u slavnos­t­ního sli­bového ohně, nad lev­ou kap­sou (neob­jed­ná­vat)
 • mez­inárod­ní domoven­ka - Czech Repub­lic - označení země půvo­du důležité hlavně pro mez­inárod­ní akce, nad pravou kap­sou (obchod)
 • WAGGGS + WOSM nášivky - nášivky se znaky svě­tových skaut­ských orga­ni­za­cí, jejichž je česká skaut­ská orga­ni­zace člen­em, vedle sebe WAGGGS (obchod, zlatý tro­jlístek na mod­rém poli - pravý rukáv nahoře blíže k zádům) a WOSM (obchod, bílá lilie na fialovém poli - pravý rukáv nahoře blíže ke hru­di)

Důleži­tou součástí kro­je jsou také kalho­ty a obuv. Kalho­ty mají být čisté, jed­no­barevné tmavé barvy (nejlépe tmavě zelené, hnědé, tmavě mod­ré nebo černé). Lze použít v létě také kraťasy nebo sukni ste­jných barev. Obuv ke kro­ji má být pevná (nejlépe tur­i­stická obuv, botasky). Kalho­ty lze doplnit koženým páskem se skaut­sk­ou spo­nou (obchod).

Další součásti kro­je a nášivky jsou nejčastěji získávány jako sym­boly splnění výzev a zvlád­nutí různých úkolů nebo také jako sym­bol účasti na nějaké skaut­ské akci. Pos­tu­pem do starších věkových kat­e­gorií se potom podo­ba kro­je mění.