Info před táborem

Milí rodiče, blíží se nám konečně léto a s ním i konec škol­ního roku. Rádi bychom shrnuli posled­ní infor­ma­ce, které pro Vás máme. Níže budou vyp­sané schůzky, které do konce roku proběh­nou. Dále jsme Vašim dětem na…

Více

Info - duben

PÁ 7.4. 2017 - Akce UKLIĎME CHOCEŇ Jako každý rok oko­lo Dne země se se světluška­mi i letos zúčast­níme této dobré akce. Během schůzky půjdeme pomo­ci s úkli­dem zelených ploch v Choc­ni. Kdo si sti­hne přečíst email, dejte,…

Více

Výprava do Litomyšle

V pátek 31.3. 2017 jsme se odpoledne se skautka­mi seš­ly u naší klubovny a vyrazi­ly jsme na společ­nou výpravu do Lit­o­myšle, měs­ta s his­torií a krás­nou architek­tur­ou. Celý náš dívčí odd­íl byl zas­toupen 29 choceňský­mi skautka­mi a světluška­mi, což je…

Více

Pěstitelky

Během slavení Dne zamyšlení se jed­na aktivi­ta týkala našich semínek, tedy fazolí. Světlušky měly za úkol podle šifry najít každá svo­ji fazoli a společně jsme je potom daly naklíčit, aby­chom si ověři­ly, že celá naše…

Více

Info k výpravě 31.3. - 2.4.

Sraz:    v pátek 31.3.  v 16:00 před klubov­nou (odjíždíme auto­busem v 16:35 do Lit­o­myšle) Roz­chod:  v neděli 2.4. oko­lo 11:00 v Choc­ni na auto­busové zastávce u vlakového nádraží (pří­jezd auto­busem v 10:55 z Lit­o­myšle) S sebou: dobré boty, sportovní oblečení podle počasí, věci…

Více

Bruslení

V sobo­tu 25.2. 2017 jsme se s odvážliv­ci z řad světlušek vydali na bruslení. Moc jsme si to společně užili!! Doufáme, že nám to příští rok vyjde znovu. 🙂 Přidáváme foto z akce.  

Více

Jak jsme slavily Den zamyšlení

Každý rok na 22. úno­ra slaví skau­ti z celé naší repub­liky, a dokonce i z celého svě­ta, Den zamyšlení. V min­u­losti se mu u nás říka­lo také Den ses­ter­ství, aby se vyzd­vih­la sna­ha utužit vztahy mezi skautka­mi, ale dnes ho slaví…

Více

Světlušky na Memoriálu Břéti Hampla

Skautky a světlušky i vlča­ta a skau­ti vyrazili 11. úno­ra srov­nat síly s další­mi skaut­ský­mi středisky na Mem­o­riálu Břetisla­va Ham­pla, který pořádá středisko Javor v České Tře­bové. Hlíd­ky závod­níků čeka­lo na trase 12 stanovišť, na kterých byly prověře­ny jejich schop­nos­ti v první pomo­ci, rozdělávání…

Více

Chřipková schůzka

Na min­ulé schůzce jsme se se světluška­mi věno­valy chřipce, která je v zim­ních měsících vel­mi aktuál­ní. Popoví­daly jsme si o tom, kdo byl kdy a jak nemoc­ný a jaké nemo­ci světlušky zna­jí. A bylo jich oprav­du hod­ně! Za takové…

Více

Informačník - jaro 2017

INFORMAČNÍK - jaro 2017 SO 11.2. 2017                Mem­o­rál Břéti Ham­pla (Infor­ma­ce mají přih­lášené světlušky.) PÁ 17.2. 2017                Schůz­ka - „Oko, do duše okno“ S sebou: 2 roličky od toalet­ního…

Více