Info k výpravě 31.3. - 2.4.

Sraz:    v pátek 31.3.  v 16:00 před klubov­nou (odjíždíme auto­busem v 16:35 do Lit­o­myšle) Roz­chod:  v neděli 2.4. oko­lo 11:00 v Choc­ni na auto­busové zastávce u vlakového nádraží (pří­jezd auto­busem v 10:55 z Lit­o­myšle) S sebou: dobré boty, sportovní oblečení podle počasí, věci…

Více

Bruslení

V sobo­tu 25.2. 2017 jsme se s odvážliv­ci z řad světlušek vydali na bruslení. Moc jsme si to společně užili!! Doufáme, že nám to příští rok vyjde znovu. 🙂 Přidáváme foto z akce.  

Více

Jak jsme slavily Den zamyšlení

Každý rok na 22. úno­ra slaví skau­ti z celé naší repub­liky, a dokonce i z celého svě­ta, Den zamyšlení. V min­u­losti se mu u nás říka­lo také Den ses­ter­ství, aby se vyzd­vih­la sna­ha utužit vztahy mezi skautka­mi, ale dnes ho slaví…

Více

Světlušky na Memoriálu Břéti Hampla

Skautky a světlušky i vlča­ta a skau­ti vyrazili 11. úno­ra srov­nat síly s další­mi skaut­ský­mi středisky na Mem­o­riálu Břetisla­va Ham­pla, který pořádá středisko Javor v České Tře­bové. Hlíd­ky závod­níků čeka­lo na trase 12 stanovišť, na kterých byly prověře­ny jejich schop­nos­ti v první pomo­ci, rozdělávání…

Více

Chřipková schůzka

Na min­ulé schůzce jsme se se světluška­mi věno­valy chřipce, která je v zim­ních měsících vel­mi aktuál­ní. Popoví­daly jsme si o tom, kdo byl kdy a jak nemoc­ný a jaké nemo­ci světlušky zna­jí. A bylo jich oprav­du hod­ně! Za takové…

Více

Informačník - jaro 2017

INFORMAČNÍK - jaro 2017 SO 11.2. 2017                Mem­o­rál Břéti Ham­pla (Infor­ma­ce mají přih­lášené světlušky.) PÁ 17.2. 2017                Schůz­ka - „Oko, do duše okno“ S sebou: 2 roličky od toalet­ního…

Více

Betlémské světlo v Chocni

Svíčky a lucerny s sebou! I letos do Choc­ně dop­uto­va­lo Betlém­ské svět­lo. Vy si ho můžete převzít od choceňských skautů a skautek v pátek 23. pros­ince u vánočního stro­mu na náměstí při zpívání vánočních koled. Těšíme se Vás! Plamínek puto­val z Betlé­ma do…

Více

Registrace 2017

Dopis pro rodiče v pdf zde. Vážení rodiče, dovolte mi, abych vám poděko­val za důvěru, kter­ou do nás vkládáte, a chci vyjádřit potěšení nad tím, že jste vaše dítě přih­lásili do skaut­ské orga­ni­zace. Skaut­ské středisko v Choc­ni se již…

Více

Vánoční schůzka 2016

Venku už pěkně mrzne, maminky pečou cukroví a tatínkové obstará­va­jí vánoční stromečky, v obchodech vyhrá­va­jí koledy. Přichází k nám opět ten krás­ný a kouzel­ný vánoční čas. Se světluška­mi jsme se seš­ly v pátek 16.12., aby­chom spolu strávi­ly posled­ní schůzku…

Více

Info - přespání v klubovně

Milí rodiče! V pátek nás čeká pře­spání v klubovně, na které se jistě každá světluš­ka těší. Zaži­jeme napí­navé dobro­družství s Mirkem Dušínem, Jarkem Metelk­ou, Jin­drou Hoje­rem a další­mi, vydáme se po stopách záhady. Sraz: v pátek 25.11. v 16:30 nor­mál­ně na schůzku…

Více