Promítání filmu a skautská výstava

Srdečně bychom Vás chtěli poz­vat na promítání fil­mu Skau­ti bez lilie spo­jené s putovní výs­tavou Zkušenost total­i­ty a s bese­dou s choceňský­mi skaut­ský­mi pamět­níky v sobo­tu 14.10. 2017 od 14 hodin v kině Máj Choceň. Naše středisko se zapo­ji­lo do pro­jek­tu Skaut­ského insti­tu­tu Zkušenost…

Více

Zrušená schůzka!

Schůz­ka světlušek v pátek 29.9. 2017 neb­ude z důvo­du ředi­tel­ského vol­na ve školách. Uži­jte si prod­loužený vík­end! 🙂

Více

Pasování do šestek 2017

Ten­to pátek jsme se mís­to klubovny seš­ly s kola­ma a cyk­li­stick­ým vybavením před klubov­nou. Trochu poprchá­va­lo, a tak jsme váhaly, zda vyraz­it. Nakonec jsme ale vyje­ly a vyplati­lo se. V půlce ces­ty už na nás svíti­lo sluníčko a kap­ky deštíku…

Více

Afrikafest 2017

Kaž­doročně se naše středisko účast­ní sbírky Postavme školu v Africe a v rám­ci ní pořádáme Africké odpoledne a Afrikafest. Při­jďte s dět­mi pro­jít si naše africká stanoviště, pozvěte své kamarády a zatrse­jte si na večerním kon­certě. Pod­pořte tak dobrou věc!…

Více

Info - září 2017

Milí rodiče, konec prázd­nin se blíží, a pro­to chceme Vás i Vaše děti opět přiví­tat v novém skaut­ském roce. Přidáváme sem infor­ma­ce o schůzkách a akcích v září, na které Vás srdečně zveme. Pro zopakování jsou zde zák­lad­ní infor­ma­ce ke…

Více

Tábor Prorubky 2017

Jak už je naší tradicí, i letos jsme se vydali první čer­ven­cov­ou sobo­tu do Prorubek oslav­it začátek prázd­nin let­ním táborem. Starší skau­ti dorazili na tábořiště první a začali pomáhat se stavbou stanů pro sebe a pro ostat­ní.…

Více

Info před táborem

Milí rodiče, blíží se nám konečně léto a s ním i konec škol­ního roku. Rádi bychom shrnuli posled­ní infor­ma­ce, které pro Vás máme. Níže budou vyp­sané schůzky, které do konce roku proběh­nou. Dále jsme Vašim dětem na…

Více

Info - duben

PÁ 7.4. 2017 - Akce UKLIĎME CHOCEŇ Jako každý rok oko­lo Dne země se se světluška­mi i letos zúčast­níme této dobré akce. Během schůzky půjdeme pomo­ci s úkli­dem zelených ploch v Choc­ni. Kdo si sti­hne přečíst email, dejte,…

Více

Výprava do Litomyšle

V pátek 31.3. 2017 jsme se odpoledne se skautka­mi seš­ly u naší klubovny a vyrazi­ly jsme na společ­nou výpravu do Lit­o­myšle, měs­ta s his­torií a krás­nou architek­tur­ou. Celý náš dívčí odd­íl byl zas­toupen 29 choceňský­mi skautka­mi a světluška­mi, což je…

Více

Pěstitelky

Během slavení Dne zamyšlení se jed­na aktivi­ta týkala našich semínek, tedy fazolí. Světlušky měly za úkol podle šifry najít každá svo­ji fazoli a společně jsme je potom daly naklíčit, aby­chom si ověři­ly, že celá naše…

Více