Vánoční tip!

Slyšeli jste už o skaut­ských vykra­jovátkách? Ne? Tak teď před váno­ci je ta pravá chvíle si o nich přečíst a tře­ba si nějaké zak­oupit. 🙂

Více

Přespání s Orfeem

V řecké kra­jině nazý­vané Thrákie žil před dávný­mi lety slavný pěvec Orfeus. Hrá­val na lyru a dovedl k tomu tak krás­ně zpí­vat, že jeho zpěvu nikdo neodolal. I ptá­ci uml­ka­li a naslouchali jeho pís­ním a zvířa­ta opouštěla les a táh­la…

Více

Informačník listopad + prosinec 2017

  PODZIMNÍ PLÁN 27.10. 2017    Podz­im­ní prázd­niny - schůz­ka neb­ude 3.11. 2017      SCHŮZKA 10.11. 2017    PŘESPÁNÍ V KLUBOVNĚ S ORFEEM sraz: v pátek 10.11. v 16:30 hodin v klubovně jako na schůzku roz­chod: v sobo­tu 11.11. v 10:00 hodin u klubovny s sebou: věci na schůzku,…

Více

Promítání filmu a skautská výstava

Srdečně bychom Vás chtěli poz­vat na promítání fil­mu Skau­ti bez lilie spo­jené s putovní výs­tavou Zkušenost total­i­ty a s bese­dou s choceňský­mi skaut­ský­mi pamět­níky v sobo­tu 14.10. 2017 od 14 hodin v kině Máj Choceň. Naše středisko se zapo­ji­lo do pro­jek­tu Skaut­ského insti­tu­tu Zkušenost…

Více

Zrušená schůzka!

Schůz­ka světlušek v pátek 29.9. 2017 neb­ude z důvo­du ředi­tel­ského vol­na ve školách. Uži­jte si prod­loužený vík­end! 🙂

Více

Pasování do šestek 2017

Ten­to pátek jsme se mís­to klubovny seš­ly s kola­ma a cyk­li­stick­ým vybavením před klubov­nou. Trochu poprchá­va­lo, a tak jsme váhaly, zda vyraz­it. Nakonec jsme ale vyje­ly a vyplati­lo se. V půlce ces­ty už na nás svíti­lo sluníčko a kap­ky deštíku…

Více

Afrikafest 2017

Kaž­doročně se naše středisko účast­ní sbírky Postavme školu v Africe a v rám­ci ní pořádáme Africké odpoledne a Afrikafest. Při­jďte s dět­mi pro­jít si naše africká stanoviště, pozvěte své kamarády a zatrse­jte si na večerním kon­certě. Pod­pořte tak dobrou věc!…

Více

Info - září 2017

Milí rodiče, konec prázd­nin se blíží, a pro­to chceme Vás i Vaše děti opět přiví­tat v novém skaut­ském roce. Přidáváme sem infor­ma­ce o schůzkách a akcích v září, na které Vás srdečně zveme. Pro zopakování jsou zde zák­lad­ní infor­ma­ce ke…

Více

Tábor Prorubky 2017

Jak už je naší tradicí, i letos jsme se vydali první čer­ven­cov­ou sobo­tu do Prorubek oslav­it začátek prázd­nin let­ním táborem. Starší skau­ti dorazili na tábořiště první a začali pomáhat se stavbou stanů pro sebe a pro ostat­ní.…

Více