Informačník

Afrikafest 2018

Srdečně Vás zveme v pátek 7. září od 15 hodin do zámeck­ého parku v Choc­ni na Africké odpoledne. Připravu­jeme pohy­bové i výt­varné aktiv­i­ty pro děti a občer­stvení. Ve večerních hod­inách se uskuteční 13. ročník bene­fičního fes­ti­valu Afrikafest, který pod­poru­je sbírku „Postavme školu v Africe“.…

Více

Výstup na Olymp - výlet 16.6. 2018

V sobo­tu 16.6. 2018 se uskuteční výlet, kde společně zakončíme celoroční hru a vys­toupíme na božsk­ou horu Olymp. Za nepříznivého počasí se pře­suneme do klubovny. Při­jďte si s námi užít před­posled­ní setkání před prázd­ni­na­mi. Těšíme se na Vás!

Více

Informačník - květen + červen 2018

Milí rodiče, dostáváte do ruk­ou posled­ní infor­mačník v letošním škol­ním roce. Obsahu­je důležité infor­ma­ce ohled­ně zakončení naší skaut­ské čin­nos­ti, tak prosíme, čtěte pozorně.  🙂 Děku­jeme Vám za pod­poru v uplynulém období a těšíme se na další spoluprá­ci…

Více

Informačník - duben 2018

Milí rodiče, máte před sebou další Infor­mačník světlušek, ten­tokrát s rozpisem akcí na duben. Rádi bychom Vám ještě nabídli ohléd­nutí za proběhlou výpravou do Olo­mouce, které najdete na našem webu v Kro­n­ice i s odkazem na foto­ga­lerii. Také…

Více

Informačník - březen 2018

Milí rodiče, zdravíme Vás prostřed­nictvím dalšího Infor­mačníku a přik­ládáme rozpis akcí, které nás se světluška­mi čeka­jí v nejbližší době. Také bychom rádi pograt­ulo­vali našim světluškám za krás­né 5. mís­to získané na Mem­o­riálu Břéti Ham­pla! Jste skvělé! 🙂…

Více

Informačník - únor 2018

Milí rodiče, zdravíme Vás prostřed­nictvím dalšího Infor­mačníku a přik­ládáme rozpis akcí, které nás se světluška­mi čeka­jí v nejbližší době. Také bychom rádi ještě naposledy připom­něli splat­nost reg­is­tračního poplatku do 19. led­na. Děku­jeme za včas­né zapla­cení! Zároveň chceme…

Více

Registrace

Vážení rodiče! Dovolte mi, abych vám poděko­val za důvěru, kter­ou do nás vkládáte, a chci vyjádřit potěšení nad tím, že jste vaše dítě přih­lásili do skaut­ské orga­ni­zace. Skaut­ské středisko v Choc­ni se již více než 25 let stará…

Více

Vánoční tip!

Slyšeli jste už o skaut­ských vykra­jovátkách? Ne? Tak teď před váno­ci je ta pravá chvíle si o nich přečíst a tře­ba si nějaké zak­oupit. 🙂

Více

Informačník listopad + prosinec 2017

  PODZIMNÍ PLÁN 27.10. 2017    Podz­im­ní prázd­niny - schůz­ka neb­ude 3.11. 2017      SCHŮZKA 10.11. 2017    PŘESPÁNÍ V KLUBOVNĚ S ORFEEM sraz: v pátek 10.11. v 16:30 hodin v klubovně jako na schůzku roz­chod: v sobo­tu 11.11. v 10:00 hodin u klubovny s sebou: věci na schůzku,…

Více