Informačník

Vánoční tip!

Slyšeli jste už o skaut­ských vykra­jovátkách? Ne? Tak teď před váno­ci je ta pravá chvíle si o nich přečíst a tře­ba si nějaké zak­oupit. 🙂

Více

Informačník listopad + prosinec 2017

  PODZIMNÍ PLÁN 27.10. 2017    Podz­im­ní prázd­niny - schůz­ka neb­ude 3.11. 2017      SCHŮZKA 10.11. 2017    PŘESPÁNÍ V KLUBOVNĚ S ORFEEM sraz: v pátek 10.11. v 16:30 hodin v klubovně jako na schůzku roz­chod: v sobo­tu 11.11. v 10:00 hodin u klubovny s sebou: věci na schůzku,…

Více

Promítání filmu a skautská výstava

Srdečně bychom Vás chtěli poz­vat na promítání fil­mu Skau­ti bez lilie spo­jené s putovní výs­tavou Zkušenost total­i­ty a s bese­dou s choceňský­mi skaut­ský­mi pamět­níky v sobo­tu 14.10. 2017 od 14 hodin v kině Máj Choceň. Naše středisko se zapo­ji­lo do pro­jek­tu Skaut­ského insti­tu­tu Zkušenost…

Více

Zrušená schůzka!

Schůz­ka světlušek v pátek 29.9. 2017 neb­ude z důvo­du ředi­tel­ského vol­na ve školách. Uži­jte si prod­loužený vík­end! 🙂

Více

Afrikafest 2017

Kaž­doročně se naše středisko účast­ní sbírky Postavme školu v Africe a v rám­ci ní pořádáme Africké odpoledne a Afrikafest. Při­jďte s dět­mi pro­jít si naše africká stanoviště, pozvěte své kamarády a zatrse­jte si na večerním kon­certě. Pod­pořte tak dobrou věc!…

Více

Info - září 2017

Milí rodiče, konec prázd­nin se blíží, a pro­to chceme Vás i Vaše děti opět přiví­tat v novém skaut­ském roce. Přidáváme sem infor­ma­ce o schůzkách a akcích v září, na které Vás srdečně zveme. Pro zopakování jsou zde zák­lad­ní infor­ma­ce ke…

Více

Info před táborem

Milí rodiče, blíží se nám konečně léto a s ním i konec škol­ního roku. Rádi bychom shrnuli posled­ní infor­ma­ce, které pro Vás máme. Níže budou vyp­sané schůzky, které do konce roku proběh­nou. Dále jsme Vašim dětem na…

Více

Info - duben

PÁ 7.4. 2017 - Akce UKLIĎME CHOCEŇ Jako každý rok oko­lo Dne země se se světluška­mi i letos zúčast­níme této dobré akce. Během schůzky půjdeme pomo­ci s úkli­dem zelených ploch v Choc­ni. Kdo si sti­hne přečíst email, dejte,…

Více

Info k výpravě 31.3. - 2.4.

Sraz:    v pátek 31.3.  v 16:00 před klubov­nou (odjíždíme auto­busem v 16:35 do Lit­o­myšle) Roz­chod:  v neděli 2.4. oko­lo 11:00 v Choc­ni na auto­busové zastávce u vlakového nádraží (pří­jezd auto­busem v 10:55 z Lit­o­myšle) S sebou: dobré boty, sportovní oblečení podle počasí, věci…

Více

Informačník - jaro 2017

INFORMAČNÍK - jaro 2017 SO 11.2. 2017                Mem­o­rál Břéti Ham­pla (Infor­ma­ce mají přih­lášené světlušky.) PÁ 17.2. 2017                Schůz­ka - „Oko, do duše okno“ S sebou: 2 roličky od toalet­ního…

Více