V pátek 23. úno­ra jsme se s rojem světlušek podíle­ly na společné schůzce se skautka­mi. Seš­ly jsme se celý náš dívčí choceňský kmen, pro­tože každý rok v tuto dobu slavíme Den ses­ter­ství, mez­inárod­ně známý jako Den zamyšlení (Think­ing day), který všich­ni skau­ti a skautky na světě slaví 22. úno­ra.

Ten­to den si skau­ti vybrali, pro­tože to byl den narozenin dvou nejznámějších skautů na světě, a totiž zak­la­datelů skautin­gu Rober­ta Baden Powella a jeho manželky Olave Baden Pow­ellové. Má nám připome­nout skaut­ské bra­trství a ses­ter­ství, nez­išt­nost a pomoc v nouzi, jak­ou nám udává náš zákon a slib.

Po krátké diskuzi nad aktuál­ním dění na právě probíha­jící olympiádě a úvaze nad Olympi­jským bra­trství ze zim­ní olympiády v Soči (můžete si přečíst zde), jsme otevře­ly také kni­hu Zrcad­lo mého srd­ce (živ­o­topis Olave Baden Pow­ell). Přečet­ly jsme si úryvek o tom, jak se Olave seznámi­la s Robertem. Světlušky a skautky pozorně poslouchaly a potom jsme si společně zdůrazni­ly zají­mavosti, které jsme během poslouchání postřehly.

Na počest dívčího skautin­gu jsme v dalším pro­gra­mu vytvoři­ly dvě umělecká díla, která zobra­zo­vala sym­bol dívčího skautin­gu - zlatý tro­jlístek na mod­rém poli. Naše umělkyně z toho byly řád­ně zamazané, ale výsledek byl nád­h­erný. Aby­chom si uži­ly také trochu legrace, zahrá­ly jsme si společně různé hry, největší úspěch shleda­lo sedací Člověče nezlob se. Nakonec schůzky jsme se zvěčni­ly na společ­nou fotografii a zakřiče­ly jsme si náš společný pokřik.

Skautky z Choc­ně!

Hury, hip,
splníme svůj zákon, slib,
v každé době připrave­ny,
aby bylo v světě líp.

Dívčí kmene dej se v let,
lásk­ou spo­jit celý svět.
V srd­ci květ, nikdy zpět,
vždy­cky jenom vpřed.

Hury, hury, hip.

Všech­ny fotografie ze společné schůzky si můžete prohlíd­nout zde v galerii Ještěrek.