V pátek 31.3. 2017 jsme se odpoledne se skautka­mi seš­ly u naší klubovny a vyrazi­ly jsme na společ­nou výpravu do Lit­o­myšle, měs­ta s his­torií a krás­nou architek­tur­ou. Celý náš dívčí odd­íl byl zas­toupen 29 choceňský­mi skautka­mi a světluška­mi, což je oprav­du reko­rd­ní účast!

Hned na začátku celé expe­dice jsme se rozdělily do čtyř týmů - Rybiček, Kosatek, Delfínů a Vodoměrek. Po pří­jez­du do cílového měs­ta jsme strávi­ly odpoledne v Klášterních zahradách, kde jsme si zahrá­ly něko­lik her a odpočin­u­ly jsme si po náročné ces­tě auto­busem.

Večer jsme dorazi­ly do klubovny lit­o­myšl­ských skautů, kde jsme měly dom­lu­vené uby­tování. Po večeři jsme věno­valy čas vyrábění velikonočních deko­rací, které se všem moc vyved­ly. Když už jsme byly unavené, připrav­i­ly jsme si mís­to na spaní a ulehly jsme do svých spacáčků. Jako pohád­ku na dobrou noc jsme si přečet­ly příběh o Rych­lých šípech, jak oprav­i­ly pram­i­ci a jak vyzrá­ly nad pirá­ty. Ten bude další den vel­mi důležitý.

  

V sobo­tu ráno jsme se probudi­ly do krás­ného slunečného dne. Po sní­dani jsme si zahrá­ly něko­lik her a během toho jed­notlivé týmy odcháze­ly na šip­ka­mi znače­nou ces­tu po Lit­o­myšli, kde pos­tup­ně sbíraly potřeb­né součástky na opravu pram­ice. Cílem trasy byl Lit­o­myšl­ský zámek, kde jsme se nakonec všich­ni zase seš­ly. Po prohlíd­nutí zámecké zahrady a prozk­oumání míst­ního lanového parku čekal na holky ještě jeden těžký úkol. K vyplutí na vodu jsou nut­né ještě kulánky, které pomo­hou dostat loď na hlad­inu, a ty skautky dostaly šan­ci získat v soutěži. Potom už jsme rych­le utíkaly na oběd, ke které­mu jsme měly rizo­to.

Během poled­ního klidu jsme si všich­ni pěkně odpočin­u­ly a nabraly síly na další eta­pu naší hry. Bylo potře­ba vypustit lodě na vodu. Vydaly jsme se tedy do lit­o­myšl­ského bazénu, který jsme, sko­ro jako piráti, úplně obsadi­ly. Vyzk­ouše­ly jsme všech­ny atrakce jako tobogán, dět­ský bazének, vířivku a dokonce jsme doplavaly i do venkovního bazénu, kde jsme si uži­ly sluníčko pří­mo na kůži.

Ces­tou z bazénu na skautky a světlušky čekal nelehký úkol. Zopako­valy jsme jak zní devátý bod skaut­ského zákona. “Skaut­ka je hospodárná.” Aby­chom si ověři­ly, že umíme být hospodárné a umíme hospo­dařit s penězi, do týmů jsme roz­daly určitý obnos peněz a holky si měly vymyslet a nakoupit potraviny na co nejná­pa­ditější večeři. Násle­doval večer plný příprav a stání u plot­ny. Všech­ny musíme pochválit, pro­tože týmové večeře se vel­mi poved­ly.

Večer už jsme věno­valy jen zábavným hrám v pyžamech a ve spacácích. Šly jsme spát brzy, aby­chom v neděli unes­ly své velké bato­hy. Ráno už nás čekala sní­daně, balení, uklízení a odjezd. Společně jsme se rozlouči­ly pokřikem naše­ho dívčího kmene a odje­ly do Choc­ně.

První pořád­né letošní sluníčko nás pohladi­lo po zimě svý­mi paprsky a výpravu jsme si všech­ny moc uži­ly. Z výpravy si můžete se svý­mi světluška­mi a skautka­mi doma prohléd­nout všech­ny fotografie ve foto­ga­lerii zde, oni vám určitě dají přes­ný komen­tář ke všem prožitým a zaz­na­me­naným okamžikům.

A na konec přidáváme ještě video z výpravy, kde můžete vidět ty nejlepší záběry. Za video děku­jeme Majdě od skautek! 🙂