Tábor

Už začátkem jara se začínáme těšit na let­ní tábor. Je to vyvr­c­holení naše­ho celoročního snažení, šance jak uplat­nit v praxi (nebo si ale­spoň vyzk­oušet) vše, co jsme se na schůzkách během roku učili. Zde konečně nalézáme smysl těch doved­nos­tí, které nám vedoucí pos­tup­ně ukazu­jí. Je to také skvělá příleži­tost, jak upevnit kamarád­ství nejen v odd­íle, ale také s ostat­ní­mi skau­ty a skautka­mi z naše­ho choceňského střediska. No a samozře­jmě nás čeká spous­tu zábavy a dobro­družství v přírodě. Dovolte svým dětem tohle všech­no zažít s námi. Děku­jeme!

 


již proběh­lo!

LETNÍ TÁBOR 2019

Zák­lad­ní infor­ma­ce

 • ter­mín: 13.7. - 27.7. 2019
 • mís­to: Pros­eč, skaut­ská zák­lad­na na Pánově kop­ci
 • GPS: N 49°48.13 257′, E 16°7.7 5 8 30′
 • Adresa: Tábor choceňských skautů, 539 44 Pros­eč
 • vedoucí táb­o­ra: Jan Teplý – mobil: 774 739 139, email: teply.honza@skaut.cz
 • zás­tupce vedoucího táb­o­ra: Mag­dalé­na Málková - mobil:  773 268 589, email: magdalenka.98@seznam.cz 
 • Poplatek za celý tábor: 3000,- Kč.
  (Účast pouze na jed­nom týd­nu táb­o­ra nut­no dom­lu­vit dopře­du s vůd­cem, poplatek za jed­notý­den­ní účast: 1700,- Kč.)

 

 • Podávání přih­lášek: 17.5. 2019 rodiče osob­ně! ve skaut­ské klubovně od 17:45 do 18:30
 • Plat­ba táb­o­ra do 31.5. 2019 na účet střediska
 • Při ode­vzdání přih­lášek dostanete přes­né infor­ma­ce k táboru (odjez, pří­jezd, věci s sebou, další podrob­nos­ti).               

 

 • dopra­va: společně na kolech
  (Tam i zpět, s malým batůžkem se svači­nou a pitím, všech­ny ostat­ní věci dovezeme na tábořiště dodávk­ou. Pojedeme tra­su o délce 30 km, nespěcháme a čas­to zas­tavu­jeme. Ces­tu zvlád­nou všech­ny světlušky. Dopře­du upo­zorňu­jeme, že je nut­né mít dobře seřízené kolo a přil­bu na kolo. Také je dobrý trén­ing během jarních a let­ních měsíců před odjez­dem, hlavně kvůli brždění a pře­ha­zování na kole. Rodiče jako doprovod během ces­ty na kole opět vítáni! 🙂 )
 • uby­tování: v pod­sadových stanech
  (Ve stanech spíme po dvo­jicích a ve spacáku.)

 

LETNÍ TÁBOR 2018

Zák­lad­ní infor­ma­ce

 • ter­mín: 30.6. - 14.7. 2018 (14 dní)
 • mís­to: Prorubky - tábořiště choceňských skautů
  (Tábořiště se nachází mezi obce­mi Lukav­ice a Prorubky, při­b­ližně 10 km od Rych­no­va nad Kněž­nou, souřad­nice 50.2054292N, 16.3267808E.) - Více o tábořišti zde.
 • Adresa: Tábor choceňských skatů, 516 03 Lukav­ice
 • vedoucí táb­o­ra: Vojtěch Šaloun – mobil: 737 003 651, email: pansaloun@skaut.cz
 • zás­tupce vedoucího táb­o­ra: Jan Teplý – mobil: 774 739 139, email: teply.honza@skaut.cz
 • Sraz a ode­vzdání batožin: v sobo­tu 30.6. 2018 v 8:00
 • Odjezd na tábor: od klubovny v sobo­tu 30.6. 2018 v 8:30 na kolech
  Kolo bude pře­dem řád­ně seřízené! a bude mít nafouk­lá kola. S sebou na ces­tu ještě hel­mu, svačinu a dostatek pití, zámek na kolo a klíček, pláštěnku.
 • Pří­jezd: v sobo­tu 14.7. 2018 ke skaut­ské klubovně kolem poledne
 • Výdej batožin: v sobo­tu 14.7. 2018 od 12:00 do 12:30 hodin ve skaut­ské klubovně 
 • dopra­va: společně na kolech
  (Tam i zpět, s malým batůžkem se svači­nou, všech­ny ostat­ní věci dovezeme na tábořiště dodávk­ou. Jezdíme tra­su o délce 35 km, nespěcháme a čas­to zas­tavu­jeme. Ces­tu zvlád­nou i menší světlušky. Je nut­né mít dobře seřízené kolo a přil­bu na kolo. Také je dobrý občas­ný trén­ing během jarních a let­ních měsíců před odjez­dem, hlavně kvůli brždění a pře­ha­zování na kole.)
 • uby­tování: v pod­sadových stanech
  (Ve stanech spíme po dvo­jicích a ve spacáku.)
 • Podávání přih­lášek 18.5. osob­ně ve skaut­ské klubovně od 17:45 do 18:30
 • Přih­lášku najdete ke stažení na webu střediska https://chocen.skauting.cz/2018/05/03/skautsky-tabor-2018-informace/
 • Plat­ba táb­o­ra do 31.5. na účet střediska

Fotografie z min­ulých let
Prohléd­něte si pro inspiraci fotografie z min­ulých táborů.
2017 - foto­ga­lerie 1 zdefoto­ga­lerie 2 zdetáborové video
2016 - foto­ga­lerie zdetáborové video
2015 - foto­ga­lerie zde

Pát tipů na balení

 • Své věci si bal spolu s rodiči – jen tak si budeš pam­a­to­vat, kde co máš.
 • Bal přehled­ně, úsporně, vyžívej každý vol­ný pros­tor. Osvědčený je sys­tém oblečení a drob­nos­ti do kufru; spacák, boty a kari­mat­ka mohou být zvlášť napřík­lad ve velké tašce. Snaž se mít co nejméně jed­notlivých kusů bagáže, aby se něco při převozu omylem neza­toula­lo. A i malé věci v kufru si dej tře­ba do společné taštičky nebo zavři do ešusu.
 • Ideál­ně, když si napíšeš sez­nam vše­ho, co s sebou vezeš. Nes­tane se pak, že něco na táboře zapomeneš.
 • Není od věci mít své věci podep­sané. Nikdo si je pak omylem nepřivlast­ní. Nejvíce se takhle ple­tou lžíce a táborová trič­ka, která máme všich­ni ste­jná.
 • Plas­tových tašek a pytlíků není nikdy dost.
 • A kapes­níků taky není nikdy dost.
 • Pláštěn­ka se někdy roztrhne, co takhle jed­nu obyče­j­nou ještě do záso­by?
 • Klid­ně přiber i nějak­ou šňůru, co si můžeš pověsit ve stanu na sušení ručníků atd. (ať tam nemusíš vázat uzlo­vačku).

S sebou

Kroj – nut­ná výba­va táborní­ka

 • kro­jová košile s nášivka­mi
 • jed­no­barevné slušné dlouhé kalho­ty (černé, tmavě mod­ré, hnědé nebo tmavě zelené)
 • šátek a tur­bánek
 • píšťal­ka

Zák­lad­ní výstroj v dostatečném množství

 • trič­ka
 • ponožky a spod­ní prád­lo na každý den + náhrad­ní!
 • mikiny, svetr
 • kraťasy
 • dlouhé kalho­ty
 • tepláky
 • teplé ponožky
 • oblečení na spaní
 • větro­v­ka
 • pláštěn­ka
 • pokrýv­ka hlavy
 • plavky
 • ručník, osuš­ka
 • pevné boty, pohorky
 • kecky
 • sandále
 • gumáky
 • pantofle, kroksy nebo žabky do vody

Zák­lad­ní výzbroj

 • repe­lent
 • opalo­vací krém, sluneční brýle
 • hygien­ické potře­by – kartáček, pas­ta, mýd­lo
 • 1 role toalet­ního papíru
 • hřeben
 • spacák
 • kari­mat­ka
 • bater­ka nebo čelov­ka
 • ešus, lžíce, hrneček, utěr­ka
 • nůž
 • KPZ, uzlo­vač­ka, deník
 • psací potře­by a pastelky, lep­id­lo
 • dopis­ní papíry a známky
 • malý batůžek
 • velký šátek
 • vlast­ní obi­nad­lo!
 • šitíčko
 • další věci dle zálib (čet­ba, sport, hudeb­ní nástroj,…)

Světlušky si navíc vez­mou

 • světluškovsk­ou lucerničku a 3 svíčky, pokud nemáš -  vez­mi si prázd­nou zavařo­vací skleni­ci
 • nováč­ka a svěluškovsk­ou lucer­nu (hvězd­ná, měsíční, sluneční), kter­ou právě plníš
 • 2 ks starých neděravých ponožek na vyrábění

Kapes­né: do 300 Kč

Cen­nos­ti a mobi­ly: doporuču­jeme na tábor nebrat, kon­tak­t­ní mobil u sebe bude mít vedení táb­o­ra

Návštěvy rodičů v průběhu táb­o­ra nej­sou vhod­né vzh­le­dem k dětem, jejichž rodiče při­jet nemo­hou. Je možno se infor­mo­vat na výše uve­dených tele­fon­ních číslech. Doporuču­jeme posílat dětem dopisy nebo pohledy – vždy potěší 🙂