Chtěli bychom Vás a Vaše ratolesti poz­vat na Skaut­ské odpoledne, které pro Vás připravu­je naše skaut­ské středisko na 13. září od 15 do 17 hodin.

Akce má za cíl hravou for­mou dětem při­blížit náš skaut­ský živ­ot. Umí vaše dítě rozdělat oheň, poz­nat vev­erku či ošetřit odřené koleno? Už někdy stříle­lo z luku či spa­lo ve stanu? Pokud větši­na odpovědí zní „ne“, určitě se při­jďte mrknout a něco nového se dozvědět a vyzk­oušet. Naopak pokud si mys­líte, že vše umíte a znáte, při­jďte nám to před­vést.

Rádi Vás uvidíme! 😉

Akce se real­izu­je za pod­pory Strate­gie NAD ORLICÍ, o.p.s.

 

 

 


AFRIKAFEST 2019 – 14. ročník

Choceňské skaut­ské středisko vás chce co nejs­rdečněji poz­vat na již tradiční hudeb­ní fes­ti­val AFRIKAFEST 2019. Po úžas­ných třinác­ti ročnících jsme se rozhodli pro změnu a připravu­jeme fes­ti­val v nové podobě. Zcela zásad­ní změ­nou je, že novým místem konání se stal Ostrov Choceň. Ten­to pros­tor nabízí výborné pod­mínky pro hudeb­ní pro­duk­ci naše­ho fes­ti­valu a ta bude i letos vel­mi pestrá a orig­inál­ní.

  • Wasabi / rock-crossover / Ústí nad Orlicí
  • Van­ua 2 / pop-world music / Pra­ha
  • Mr.Teddy and the Side­kicks / R.O.C.K.A.B.I.L.L.Y. / Mar­tin (SK)

Dále je nut­né zmínit, že po dlouhých letech jsme neob­novili spoluprá­ci se společnos­tí Člověk v tís­ni, tudíž sbírková akce známá z min­ulých let se ten­to rok neuskuteční. Budeme rádi, pokud nám zachováte přízeň a tím­to při­jměte pozvání na 14. ročník AFRIKAFES­Tu 2019, který se koná 13. 9. 2019 od 18 hodin na Ostro­vě.

Vstup­né 150 Kč na místě / 100 Kč v před­prode­ji v IC od 15. 8. 2019.
Akce se koná za pod­pory Měs­ta Choceň.

Aktuál­ní infor­ma­ce můžete sle­dovat na face­booku.