Také letos se všech­ny odd­í­ly mladších členů naše­ho střediska zúčast­ni­ly tradičního zim­ního závo­du hlídek v České Tře­bové. I přes velk­ou zimu (která je také pro Mem­o­riál charak­ter­i­stická) a sněhem ztížený terén se něk­teré naše vys­lané hlíd­ky umísti­ly na před­ních stup­ních. Všem grat­u­lu­jeme za výsledek, děku­jeme za skvělou reprezentaci střediska a pořa­datelům děku­jeme za dobře zor­ga­ni­zo­vanou akci! 🙂

Celou foto­ga­lerii ze závo­du najdete na stránkách 3. chlapeck­ého odd­ílu střediska Javor ČT zde.
Výsled­kovou listinu najdete zde.