Co nás čeká v zimě?

PÁ 18.1. 2019 - Schůz­ka

PÁ 25.1. 2019 - Schůz­ka

PÁ 1.2. 2019 - Schůz­ka není z důvo­du polo­let­ních prázd­nin.

PÁ 8.2. 2019 - Schůz­ka není z důvo­du jarních prázd­nin.

PÁ 15.2. 2019 - Schůz­ka

PÁ 22.2. 2019 - DEN SESTERSTVÍ
Společně se skautka­mi oslavíme Den ses­ter­ství, celosvě­tově známý jako Think­ing day, aby­chom si připomenuli naše přá­tel­ství a oslav­ili narozeniny zak­la­datelů skautin­gu.
- sraz: v 16:00 v klubovně
- konec: v 18:00 hodin
- s sebou: věci na schůzku, na sebe skaut­ský kroj a šátek (kdo má)

SO 23.2. 2019 - MEMORIÁL BŘÉTI HAMPLA
Kaž­doročně nás skau­ti z České Tře­bové zvou na přá­tel­ský zim­ní závod hlídek. Závodí se ve skaut­ských dis­ci­plínách v hlíd­kách po šesti osobách a akce je venkovní, celo­den­ní.
Zájem­ci o závod přih­lašte se nám nejpozději do čtvrt­ka 14.2. 2019, ideál­ně  emailem/sms. Je nut­né vás včas do závo­du zareg­istrovat. Děku­jeme.
Bližší infor­ma­ce k závo­du dodáme po přih­lášení.

PÁ 1.3. 2019 - Schůz­ka

 

▶ Zapiště si do diářů: SKAUTSKÝ TÁBOR se letos uskuteční od sobo­ty 13.7. do sobo­ty 27.7. 2019
na tábořišti na Pánově kop­ci v Pros­eči. Bližší infor­ma­ce průběžně.

▶ Děku­jeme všem, že jste včas zaplatili reg­is­traci na rok 2019!

▶ Schůzky se kon­a­jí tradičně v pátek od 16:30 do 18:00 hodin mimo výjimky.