Milí rodiče,

vítáme Vás v novém skaut­ském roce! Dostáváte do ruk­ou tradiční Infor­mačník, jehož ces­tou Vás budeme infor­mo­vat o důležitém dění v roji světlušek. Infor­mačník bude také vždy k dis­pozi­ci online na našem webu a budeme ho zasílat i emailem, jak jste byli zvyk­lí.

Na začátek nám dovolte připome­nout zák­lad­ní infor­ma­ce:

 • Schůzky světlušek budou probíhat každý pátek od 16:30 do 18:00 hodin v klubovně světlušek, pokud neb­ude naplánováno jinak (viz Akce v Infor­mačníku).
 • Povin­né věci na schůzku: deník (A5 s pevný­mi deska­mi), KPZ, uzlo­vač­ka, Lucerny + aktuál­ní čís­lo časopisu Světýlko, přezůvky. Na schůzky chodíme ve starším sportovnějším oblečení, které je možné i ušpinit. Je dobré s sebou nosit pití.
 • Pře­dem zná­mou nepří­tom­nost na schůzce nám, prosíme, hlaste (stačí sms, email).
 • Všech­ny prosíme o nahlášení pří­pad­ných změn v kon­tak­t­ních úda­jích (tele­fon, adresa) a také osob­ních úda­jích dítěte (naze­lení nové alergie, atd.).
 • Nové světlušky prosíme o vyplnění přih­lášky do Juná­ka – českého skau­ta.

Novinky

 • Na našem webu můžete najít ještě mal­ou vzpomínku na let­ní tábor v podobě nového videa 🙂
  Video najdete na youtube zde.
 • Děku­jeme všem, kteří přišli na Africké odpoledne nebo Afrikafest a přis­pěli tak na sbírku Postavme školu v Africe! O úspěšnos­ti akce naleznete infor­ma­ce na střediskovém webu.
 • KRONIKA – Letos se pokusíme se světluška­mi během roku tvořit kro­niku naše­ho roje. Spočívá to v tom, že po každé schůzce dostane jed­na světluš­ka domů kro­niku v podobě deníku a do té během týdne zapíše krátký zápis o tom, co se na dané schůzce dělo, a nakres­lí obrázek, pří­pad­ně nalepí nějaké upomínkové mater­iá­ly ze schůzky. Další schůzku kro­niku při­nese, společně si zápisek prohléd­neme a kro­niku po schůzce dostane něk­do jiný.
  Aby nám sys­tém s kro­nikou fun­go­val, prosíme Vás o mal­ou pomoc. Když světluš­ka další schůzku neb­ude moci při­jít, je tře­ba, abyste zajis­tili jiný způ­sob, jak doprav­it kro­niku na schůzku, napřík­lad poprosit jinou světlušku ve škole nebo donést kro­niku vůd­kyni domů do schránky (vůd­kyně Kočič­ka bydlí naštěstí hned napro­ti klubovně v uli­ci Huso­va 87, tak to neb­udete muset dlouho hle­dat :-).
  Děku­jeme za pomoc a jsme zvě­davé, jestli se nám to společně povede!

Akce

PÁ 21.9. 2018     PASOVÁNÍ DO ŠESTEK                                                                                                                               

Slavnos­t­ní zaha­jo­vací oheň světlušek
- sraz: v 16:00 hodin u klubovny
- roz­chod: v 18:30 hodin u klubovny
- s sebou: skaut­ský kroj (kdo má), věci na schůzku, pláštěnku, něco na opečení, pití

PÁ 28.9. 2018     schůz­ka neb­ude z důvo­du stát­ního svátku

PÁ 5.10. 2018     schůz­ka

12.-14.10. 2018  VÍKENDOVÁ VÝPRAVA NA ALOKAYU
Výpra­va bude od pátku do neděle se zahá­jením celoroční hry, bližší infor­ma­ce včas dodáme před výpravou.

PÁ 19.10. 2018   schůz­ka

PÁ 26.10. 2018   schůz­ka

NE 28.10. 2018      Osla­va výročí 100 let od založení repub­liky
Skau­ti a skautky v kro­jích se slavnos­t­ně sej­dou u pom­níku T. G. Masary­ka.
Bližší infor­ma­ce zveře­jníme před akcí.

PÁ 2.11. 2018     schůz­ka

PÁ 9.11. 2018     schůz­ka

SO 10.11. 2018   TVRZ ORENOV
Voláme všech­ny odvážné dobro­druhy z širého okolí! Zlý čar­o­děj Oren se vrátil a znovu Pohád­kovou zemí šíří zlo. Jste posled­ní nadějí na záchranu pohád­kových bytostí.
Zveme děti na 5. ročník dobro­družné hry, kter­ou pořádá skaut­ské středisko Bra­tra Robi­na Letohrad. Hra probíhá v míst­ní ZŠ v týmech po 4-7 hráčích a je o ní vždy velký zájem. Letos máme čas a s chutí hru vyzk­oušíme, pro­to prosíme vážné zájem­ce o akci, aby nám potvrdili svou účast do konce září kvůli včas­né­mu přih­lášení hlíd­ky do hry.  Děku­jeme! V pří­padě velkého záj­mu můžeme vytvořit i dvě hlíd­ky.
Více infor­ma­cí dodáme v pří­padě záj­mu před akcí.