NOVÉ VIDEO JE TU 🙂

 

I letos jsme vyrazi­ly v prvních čer­ven­cov­ých týd­nech na skaut­ský tábor do Prorubek. Společně se skautka­mi a skau­ty jsme v sobo­tu 30. červ­na šlá­ply do pedálů a vyrazi­ly vstříc čtrnác­ti­den­ní­mu dobro­družství.

Prvních pár dnů bylo kap­ku náročných – muse­ly jsme postavit všech­ny stany, dát do kupy hráz, postavit obě teepee a hangár a hlavně – zaby­dlet se v táboře. Naštěstí nám se vším starší kamará­di pomohli. Počasí nám ale přá­lo a i přestože teploměr neuka­zo­val víc jak 24 stupňů, slunko svíti­lo od rána až do večera.

Na začátku týdne jsme doby­ly Tróju, společně s Odysseem tak odstar­to­valy naši celotáborovou hru a vyrazi­ly zpět do jeho rod­né Ithaky. Ces­ta to byla náročná a zdlouhavá, plná nás­trah a bájných tvorů, ale nebýt přízně všech olymp­ských bohů a bohyň, nikdy bychom se z moře nevráti­ly.
Ve stře­du večer při­je­ly skautky z Berouna, které v noci pota­jí přepad­ly náš tábor. Se světluška­mi jsme naštěstí stih­ly včas ode­jít na louku nad tábor, kde jsme vše mohly sle­dovat sho­ra. Nakonec u nás skautky zůstaly ještě dva dny a uži­ly si pro­gram s námi. Sob­o­ta se nes­la v duchu sli­bového ohně, kde i něko­lik světlušek moh­lo prožít tu slavnos­t­ní chvíli a slíbit svůj světluškovský slib. Snad se pro ně ten­to večer stal jed­ním z neza­pomenutel­ných večerů v jejich živ­otě. A najed­nou jsme byly v půlce táb­o­ra a zbytek dní utek­lo jako voda (a to sko­ro doslo­va, pro­tože přiš­lo i pár slušných dešťů 😀).

V úterý večer naše tábořiště hos­ti­lo i proslulé kasi­no v Athénách a každý si mohl vyzk­oušet své štěstí v ruletě, kartách, pokeru, kostkách, tahání sirek,  kuličkách nebo různých vědo­most­ních dis­ci­plínách. Kdo měl štěstí mohl něco i vyhrát. Ve stře­du jsme vyje­ly na výlet Libušince - pramínku v lese nedaleko Pan­ské Habrové, kde mají své oby­dlí různí lesní skřítkové. Obeš­ly jsme i Ivan­ské jeze­ro a doje­ly ke Studánce, kde jsme potkaly i Huber­ta s jelen­em, u kterého se všech­ny světlušky chtě­ly vyfotit. A nes­míme zapome­nout ani na Olympiá­du, která se kon­ala ve čtvrtek. Stateční Make­donci, Achájové, Iónové a Dórové zkoušeli své štěstí, svaly a mršt­nost na připravených dis­ci­plínách jako hod diskem, střel­ba z luku, soutěž architek­tů, prorub­ská míle atd.

A konec táb­o­ra se rych­le při­blížil. V sobo­tu 14. čer­vence jsme opět zapřáh­ly naše kola, namasírovaly svaly a s úsměvem na tváři dofrče­ly domů.

Děku­jeme moc všem, kteří se podíleli na přípravě a real­izaci táb­o­ra. Také moc děku­jeme rodičům paní a panu Knotkovým, paní Pačesové, paní Novákové a panu Borov­covi, že nás povzbu­zo­vali během ces­ty na/z táb­o­ra, moc nám to pomoh­lo! Děku­jeme!

Fotografie z táb­o­ra najdete ze foto­ga­ler­iích:
- od Kočičky zde
- od Hom­i­na zde
- od Vojtěcha zde