V sobo­tu 12. květ­na se kon­a­lo v Dlouhé Tře­bové okres­ní kolo Závo­du vlčat a světlušek, kterého jsme se s nadšením zúčast­nili. Během závo­du jsme měli možnost navštívit deset zají­mavých zemí svě­ta a pomo­ci míst­ním oby­vatelům s jejich zapekl­itý­mi úkoly.
Naše vlča­ta vybo­jo­vala skvělé 3. mís­to a choceňské světlušky se ve své kat­e­gorii umísti­ly na krás­ném 10. místě. Naši skau­ti a skautky přis­pěli závo­du svý­mi znalost­mi o Francii a dětem připrav­ili jed­no ze stanovišť.
Děku­jeme všem pořa­datelům a účast­níkům za báječně strávený den!

Fotky jsou ze světluškovského putování.