Milí rodiče,

dostáváte do ruk­ou posled­ní infor­mačník v letošním škol­ním roce. Obsahu­je důležité infor­ma­ce ohled­ně zakončení naší skaut­ské čin­nos­ti, tak prosíme, čtěte pozorně.  🙂
Děku­jeme Vám za pod­poru v uplynulém období a těšíme se na další spoluprá­ci s Vámi a Vaši­mi dět­mi!

  • Hro­mad­ná objed­náv­ka ze skaut­ského obchodu - Do 13.5. pošlete emailem sez­nam věcí nebo odkazy na věci, které chcete objed­nat ze skaut­ského inter­ne­tového obchodu (www.junshop.cz).
    U tex­tilu uveďte velikost. Pře­dem se, prosíme, ujistěte, že zboží, které chcete objed­nat, je v eshopu skla­dem. Ceny platí dle nabíd­ky na webu. (Min­imál­ní povin­ná „skaut­ská“ výba­va na tábor je kro­jová košile, šátek a tur­bánek.)
  • Cyk­li­stický doprovod na tábor - Rádi bychom oslovili nadšené cyk­listy z řad rodičů, kteří by se k nám při­dali jako doprovod na ces­tu na tábor (30.6.) a ces­tu z táb­o­ra (14.7.). Na kaž­dou z cest sháníme
    2 dobro­vol­níky. Děku­jeme za Vaši ochotu. Zájem­ci, hlaste se po schůzce u vedoucích světlušek nebo emailem.

Akce:
PÁ 11.5. 2018       SCHŮZKA

SO 12.5. 2018     Závod vlčat a světlušek
(Naše středisko reprezen­tu­jí pře­dem vybrané světlušky, které dostanou infor­ma­ce v příloze.)

PÁ 18.5. 2018       PRODLOUŽENÁ SCHŮZKA od 16:30 do 18:30
Měst­ská kni­hov­na Choceň ve spoluprá­ci s naši­mi skautka­mi připrav­ili pro­gram s názvem Za tajem­stvím Stí­nadel, který nás provede po stopách Jarosla­va Foglara. Se světluška­mi se pro­gra­mu zúčast­níme v době naší schůzky.
Sraz: před Měst­sk­ou kni­hov­nou Choceň (Para­ple)
Roz­chod: u kni­hovny, ke klubovně dorazíme v 18:35

+ Ode­vzdávání přih­lášek na tábor od 17:45 do 18:30 ve skaut­ské klubovně.

PÁ 25.5. 2018      SCHŮZKA
ČT 31.5. 2018         Posled­ní možný ter­mín plat­by za tábor

PÁ 1.6. 2018        SCHŮZKA
PÁ 8.6. 2018        SCHŮZKA
PÁ 15.6. 2018      SCHŮZKA

SO 16.6. 2018       PUTOVÁNÍ NA OLYMP
Celo­den­ní výlet se zakončením celoroční hry světlušek. Více infor­ma­cí před výletem.

PÁ 22.6. 2018       POSLEDNÍ SCHŮZKA SVĚTLUŠEK
PÁ 29.6. 2018          Schůz­ka světlušek neb­ude z důvo­du příprav na tábor.

SO-SO 30.6. – 14.7.    LETNÍ TÁBOR
Všech­ny infor­ma­ce k táboru najdete v odkazu http://kopretinky.skauting.cz/prosvetlusku
Přih­lášku na tábor můžete stáh­nout online z naše­ho střediskového webu https://chocen.skauting.cz/2018/05/03/skautsky-tabor-2018-informace/

PÁ 7.9. 2018         AFRIKAFEST + Odpoledne pro děti od 15-17 hodin u zámku Choceň

PÁ 14.9. 2018       PRVNÍ SCHŮZKA SVĚTLUŠEK V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE