V sobo­tu 17.2. 2018 jsme se s nejs­tatečnější­mi světluška­mi vydaly do České Tře­bové na tradiční Mem­o­riál Břéti Ham­pla. Míst­ní 3. odd­íl skautů tím­to způ­sobem kaž­doročně vzdává poc­tu své­mu bývalé­mu vedoucí­mu, který v odd­íle dlouhá léta půso­bil. (Více o jeho zás­luhách zde.)

A co je to ten “mem­o­riál”? 
Je to přá­tel­ský závod 5-6 člen­ných (světlušky a vlča­ta) a 3 člen­ných (skau­ti a skautky) hlídek z blízkého okolí České Tře­bové. Na trati, kter­ou mladší děti absolvu­jí po fáborkách a starší pouze podle mapy, je čeká něko­lik stanovišť, kde poměřu­jí své síly a znalosti v různých skaut­ských dis­ci­plínách. Letos to napřík­lad byla stanoviště s lanovou dráhou, házením na cíl, se šifra­mi, s uzly a pochodový­mi značka­mi. Jed­no ze zas­tavení také prověřo­va­lo znalosti ze zdravovědy a největším strašákem bylo rozdělávání ohně na čas. Naše hlíd­ky se vynas­naži­ly podat co nejlepší výkon a něk­teří se oprav­du zařadili až na stup­ně vítězů. Jen se podíve­jte na výsled­kové tab­ulky! Nejdůležitější ale je, že si všich­ni závod užili, nas­bírali nové zkušenos­ti a potkali se s ostat­ní­mi skau­ty. Tak zase příští rok! 🙂

Fotografie z naše­ho závodění najdete ve foto­ga­lerii zde od Kočičky a zde od skautů z Tře­bové.