Milí rodiče,

zdravíme Vás prostřed­nictvím dalšího Infor­mačníku a přik­ládáme rozpis akcí, které nás se světluška­mi čeka­jí v nejbližší době. Také bychom rádi ještě naposledy připom­něli splat­nost reg­is­tračního poplatku do 19. led­na. Děku­jeme za včas­né zapla­cení!
Zároveň chceme provést aktu­al­izaci osob­ních úda­jů našich světlušek. Pokud jste v posled­ní době změnili bydliště, tele­fon­ní čís­lo atd., dejte nám to, prosím, vědět. Děku­jeme.

Všem pře­jeme krás­né prožití zim­ních měsíců a těšíme se na nad­cháze­jící akce.
Akce:
PÁ 19. 1.       Schůz­ka

PÁ 26. 1.      Schůz­ka VENKU - Na sebe teplé oblečení do každého počasí a pev­nou obuv!

PÁ 2. 2.        POLOLETNÍ PRÁZDNINY - Schůz­ka neb­ude.

PÁ 9. 2.        Schůz­ka

PÁ 16. 2.      Schůz­ka

SO 17. 2.      MEMORIÁL BŘÉTI HAMPLA
Rádi bychom se zúčast­nili tradičního přá­tel­ského závo­du skaut­ských hlídek pořá­daného skau­ty z České Tře­bové. Jelikož musíme naše světlušky dopře­du přih­lásit, prosíme Vás, abyste nám emailem co nejdříve potvrdili účast světlušek, které mají zájem jet. J Podrob­nější infor­ma­ce dodáme včas před závo­dem. Závod bude na celý den.

PÁ 23. 2.      DEN SESTERSTVÍ
od 16:00 do 18:00 hodin
(prod­loužená schůz­ka)
Každý rok skautky celého svě­ta slaví 22. úno­ra tzv. Think­ing day – Den zamyšlení, který skautky v České repub­lice také nazý­va­jí Dnem ses­ter­ství. Oslavíme ho společ­nou schůzk­ou se skautka­mi. Na sebe si vezměte kroj a šátek (kdo má).