Vážení rodiče!

Dovolte mi, abych vám poděko­val za důvěru, kter­ou do nás vkládáte, a chci vyjádřit potěšení nad tím, že jste vaše dítě přih­lásili do skaut­ské orga­ni­zace. Skaut­ské středisko v Choc­ni se již více než 25 let stará o vol­nočasové aktiv­i­ty dětí a mládeže a člen­sk­ou zák­lad­nou proš­ly stovky dětí. Pevně věřím, že tomu bude i nadále a že naše orga­ni­zace bude mít vždy co nabíd­nout.

Pro nad­cháze­jící rok 2018 je nut­né zpra­co­v­at reg­is­traci všech členů střediska Ská­ly Choceň. Reg­is­trační poplatek pro rok 2018 byl schválen Střediskovou radou ve výši 650,-Kč za nejs­taršího čle­na rodiny. Každý další rodin­ný přís­lušník (rodiče, sourozen­ci) zaplatí reg­is­trační poplatek ve výši 600,-Kč. Reg­is­trační poplatek kry­je nejzák­lad­nější výda­je sou­vise­jící s provozem střediska, jako je plyn, elek­tři­na, vod­né a stočné, nájem­né, ale také vzdělávání dětí a mládeže – čeka­tel­ské kurzy, vůd­cov­ské zkoušky apod. Reg­is­trační poplatek ale nekry­je zdale­ka všech­ny výda­je a bez pomo­ci Měs­ta Choceň a spon­zorů se neobe­jdeme.

Reg­is­trací Vaše­ho dítěte ve skaut­ské orga­ni­zaci máte zajištěno, že bude vede­no zkušený­mi a řád­ně vyškolený­mi vedoucí­mi a bude vychováváno dle skaut­ského zákona. Vaše dítě je reg­is­trací též řád­ně pojištěno, a to jak na schůzkách, tak také na výpravách, vycházkách či táborech. Auto­mat­icky je všem členům zasílán skaut­ský časopis.

Registrační poplatek je nutno uhradit převodem nejpozději do 19.01.2018 na bankovní účet střediska Skály Choceň.
Číslo bankovního účtu pro platby registrace je 2101181938/2010
Při platbě uvádějte do zprávy pro příjemce celé jméno dítěte z důvodu snadné identifikace platby.

Děku­jeme pře­dem za včas­nou úhradu. Pokud neb­ude reg­is­trace uhrazena v ter­mínu, bude vaše dítě vyloučeno z orga­ni­zace.

Kdy­byste chtěli vy nebo pří­pad­ně váš zaměst­na­va­tel přis­pět na naši čin­nost, tak je možné pří­pad­né spon­zorské finanční dary po před­chozí dom­lu­vě převést na naše níže uve­dené kon­to Juná­ka a infor­mo­vat nás na uve­dený email či mobil­ní tele­fon. Ke každé­mu spon­zorské­mu daru bude vys­tave­na Darovací smlou­va.

Pokud budete mít jakéko­liv připomínky či dotazy, neváhe­jte mě kon­tak­to­vat na níže uve­deném tele­fon­ním čísle či emailu. Zároveň bych vás chtěl upo­zor­nit na webové stránky naše­ho střediska, kde najdete všech­ny důležité infor­ma­ce.

S přá­tel­ským poz­dravem

Vlas­tim­il Němec
vedoucí střediska

email: vlastimilek@centrum.cz
tel: 737 372 509
č.ú. 27-8769140287/0100

 

DOPIS V PDF NAJDETE ZDE.