Srdečně bychom Vás chtěli poz­vat na promítání fil­mu Skau­ti bez lilie spo­jené s putovní výs­tavou Zkušenost total­i­ty a s bese­dou s choceňský­mi skaut­ský­mi pamět­níky v sobo­tu 14.10. 2017 od 14 hodin v kině Máj Choceň.

Naše středisko se zapo­ji­lo do pro­jek­tu Skaut­ského insti­tu­tu Zkušenost total­i­ty, který je dopo­sud největším pro­jek­tem toho­to for­má­tu a který je pod­pořený z pro­gra­mu Europe for Cit­i­zens.

Hlavním cílem rok a půl trva­jícího pro­jek­tu Skaut­ského insti­tu­tu je připome­nout příběhy a dilema­ta, která proží­vali skau­ti v průběhu pohnutých událostí dvacátého sto­letí.

Spolupra­co­v­at, či nespolupra­co­v­at? ZT logo CES-01
Zra­dit, či nezra­dit? 
Pod­volit se, nebo ohroz­it budouc­nost svou i své rodiny? 
Za co už má cenu nasa­dit živ­ot?

Dějiny dvacátého sto­letí jsou pro skau­ty ději­na­mi tro­jího zákazu, ději­na­mi útlaku, ile­gal­i­ty a přede­vším vytrvání a překonání všech překážek. Chceme si připomí­nat všech­ny příběhy, které nás k tomu doved­ly. Chceme, aby se neza­pom­ně­lo na položené živ­o­ty, oběti, odvahu i kaž­do­den­ní hrdinství řadových skautů.

Při­jďte si s námi vzpome­nout na tuto dobu a dovědět se něco nového. 

V rám­ci pro­jek­tu je také připrave­na řada dalších aktiv­it, o kterých si můžete více přečíst na jejich speciál­ních stránkách Skaut­ského insti­tu­tu.

O fil­mu

Osudy českého skautin­gu – to jsou české dějiny „v malém“. Skau­ti byli nežá­doucí pro nacisty i komu­nisty, třikrát se ocitli „mimo zákon“, a vždy museli volit strate­gii přežití. Neby­la jed­not­ná, odd­í­ly a jejich člen­ové se rozhodovali sami za sebe. Ve fil­mu Skau­ti bez lilie se v rozhovorech s pamět­níky soustředíme na obnovu Juná­ka v roce 1968, na nucené sloučení s komu­ni­stick­ým pio­nýrem, na živ­ot v „husákovském“ dvacetiletí. Co je pro skaut­ing důležité? Nako­lik bylo možné vést skaut­ský odd­íl bez sym­bolů, bez kro­je, v sous­tavném uta­jování? Mohly být uchovány skaut­ské myšlenky v pio­nýrském odd­ílu? To jsou něk­teré z otázek, které jsme kladli pamět­níkům.

Námět fil­mu: Vik­tor Por­tel a Miloš Říha – Šípek
Scénář: Adam Drda
Hud­ba: Matěj Kroupa
Režie: Vik­tor Por­tel
Dél­ka fil­mu: 52 min­ut
Film vyro­bil Skaut­ský insti­tut & Post Bel­lum.