Ten­to pátek jsme se mís­to klubovny seš­ly s kola­ma a cyk­li­stick­ým vybavením před klubov­nou. Trochu poprchá­va­lo, a tak jsme váhaly, zda vyraz­it. Nakonec jsme ale vyje­ly a vyplati­lo se. V půlce ces­ty už na nás svíti­lo sluníčko a kap­ky deštíku se leskly jen na trávě oko­lo. Babí léto přiš­lo.

A už jsme dorazi­ly k ryb­níčku za Skořenice­mi. Připrav­i­ly jsme si lav­ičky na sezení a Jíťa už zapalo­vala hrani­ci. Během slavnos­t­ního ohně proběh­lo pasování do šestek. Nové světlušky byly přiřazeny do našich tří šestek - žluté, čer­vené nebo mod­ré, které před­stavu­jí malé rodiny v našem světluškovském roji. Paso­valy jsme také nové šest­nice, hlavy těch­to rodin, které se budou starat o své mladší ses­třičky. Každá světluš­ka si také pověsi­la svo­jí stužku v barvě šestky na rojovou hůl jako sym­bol toho, že patří mezi nás.

Po otevření ohně jsme si potom udělali dobrou večeři. Opékaly jsme si buř­ty, peči­vo, marsh­mal­low nebo jabl­ka. To byla dobro­ta. Také jsme hned otesto­valy spoluprá­ci v našich šestkách. Cílem soutěže bylo potréno­vat i paměť. Zvlád­nete si zapam­a­to­vat naši krátk­ou bás­ničku, kter­ou světlušky řek­ly Lucince, když mezi ně poprvé přišla na palouček?

Jsme světýl­ka pod bříza­mi,
pojď a toč se, tan­cuj s námi.
Uč se, sviť a pomáhej,
neza­pomeň na náš rej.

Čas určený zábavě už se taky chýlil ke kon­ci, a tak jsme uklidi­ly ohniště a lav­ičky a připrav­i­ly jsme si kola na odjezd. Rozsvíti­ly jsme svá svět­la a při večerní ces­tě zpět jsme byly jako svítící šňůra korálků. Ze pře­du bílých a ze zadu čer­vených. Byla to krás­ná podí­vaná. Ke klubovně jsme dorazi­ly v pořád­ku a rozeš­ly jsme se domů ohřát. Nakonec jsme si uži­ly parád­ní zahá­jení naše­ho skaut­ského roku!

Fotografie z akce najdete v naší foto­ga­lerii pod tím­to odkazem. 🙂