Milí rodiče,

blíží se nám konečně léto a s ním i konec škol­ního roku. Rádi bychom shrnuli posled­ní infor­ma­ce, které pro Vás máme.
Níže budou vyp­sané schůzky, které do konce roku proběh­nou. Dále jsme Vašim dětem na před­min­ulé nebo min­ulé schůzce rozdá­vali Dopis rodičům k táboru a Přih­lášku na skaut­ský tábor 2017. Obo­jí najdete na webu střediska zde.

Co se týče táb­o­ra, doufáme, že všech­ny důležité infor­ma­ce se dočtete v obdržených doku­mentech. Jed­iná zásad­ní věc, která tam není dostatečně zmíně­na, je tradiční dopra­va dětí na tábor na kolech (samozře­jmě bez zavazadel, ty budou převezeny autem). Zna­mená to tedy, že je tře­ba s dět­mi něko­likrát před ces­tou na kole vyjet, hlavně u mladších, a natréno­vat roz­jezdy, brždění, pře­ha­zování na pře­ha­zo­vačce (!!!), atd. Také je důležité mít kolo zkon­trolo­vané a v dobrém stavu!

Dále chceme připome­nout, že každá světluš­ka musí mít na tábor v pořád­ku svůj světluškovský kroj. V infor­mačním emailu jsme poslali soupis věcí, které kroj má mít. Zkon­trolu­jte si, jestli máte vše na svém místě. :-) Nabízíme možnost i důležité věci doob­jed­nat. Kro­jové vybavení se nakupu­je ve skaut­ském obchodě na www.junshop.cz, kde můžete uskutečnit objed­návku sami, pří­pad­ně se můžete obrátit na nás.

Před loňským táborem jsme týden před odjez­dem něko­likrát za den odpoví­dali rodičům na esemesky a volání s dotazy k táboru. Vzh­le­dem k naší časové situaci jsme se letos rozhodli, že pokud byste měli zájem, uspořá­dali bychom pro Vás krátk­ou infor­mační schůzku k táboru, kde bychom všech­ny dotazy mohli zod­povědět a v klidu je roze­brat, upřes­nili bychom vše potřeb­né a důležité. Bylo by však dobré při­jít na schůzku s již připravený­mi otázka­mi. Pokud mys­líte, že byste této vari­anty rádi využili, dejte nám do konce květ­na vědět, potom bychom stanovili datum schůzky (cca 2-3 týd­ny před táborem po skončení schůzky světlušek - upřes­níme, pokud bude zájem).

Také prosíme, neza­pomeňte včas provést plat­bu za tábor (do 31.5. 2017!!) a ode­vz­dat závaz­nou přih­lášku (2.6. 2017!!).

Pokud ještě váháte, zda světlušku na tábor přih­lásit, podíve­jte se na fotografie z loňského táb­o­ra, mís­to konání je letos ste­jné. :-) Vše najdete v článku zde. Těšíme se na hoj­nou účast a na skvělé zážitky! :-)

SCHŮZKY V KVĚTNU A ČERVNU 2017

- PÁ 12.5. 2017
- PÁ 19.5. 2017
Na tyto dvě schůzky (12. a 19.5.) si světlušky při­ne­sou lucer­nu vyrobe­nou na loňském táboře (kdo jí ještě má). Kdo na táboře nebyl anebo lucer­nu už nemá, při­nese si zavařo­vací skleni­ci na výrobu lucerny. Děku­jeme!

- PÁ 26.5. 2017
- PÁ 2.6. 2017
- PÁ 9.6. 2017
- PÁ 16.6. 2017
- PÁ 23.6. 2017 - Závěrečná schůz­ka světlušek