Každý rok na 22. úno­ra slaví skau­ti z celé naší repub­liky, a dokonce i z celého svě­ta, Den zamyšlení. V min­u­losti se mu u nás říka­lo také Den ses­ter­ství, aby se vyzd­vih­la sna­ha utužit vztahy mezi skautka­mi, ale dnes ho slaví i skau­ti. Ten­to den je výz­nam­ný právě pro­to, že se nar­o­dili zak­la­datelé skautin­gu - Robert Baden Pow­ell a jeho manžel­ka Olave Baden Pow­ell. Společně se vše­mi na celém světě na ně vzpomínáme a připomínáme si, jaký smysl má skaut­ing a co je naším cílem.

Letošní Think­ing day, jak se jmenu­je svátek v angličt­ině, se nesl v duchu hes­la Growth (ang. růst), které doprovázel citát

Z malého semín­ka může vyrůst mohut­ný strom.“ (Ais­chy­los).

Právě malé semínko nám letos bylo sym­bol­em toho, že i když jsme teď právě malí a dokážeme konat pouze malé dobro, jed­no­ho dne vyrosteme a budeme sil­ní, schop­ní a budeme moci nést plody dobra, které jsme vykon­ali. Se světluška­mi jsme si sym­bol naše­ho růs­tu - osob­ního, fyz­ick­ého, men­tál­ního, … - uka­zo­vali na přírod­ním koloběhu ros­tlin a stromů.

Když zasadíme malé semínko, nejprve pustí klíček, začne spouštět kořínky, objeví se tenký stonek a ten ros­te a sílí. Ze stonku vyroste kmínek, začne se větvit a zmo­hut­ní. Kořen­ový sys­tém se zvětší, bude čer­pat více vláhy a díky tomu dále poroste do výšky i do šířky. Lístečky na větvích se brzy zaze­le­na­jí. Po nich se objeví pupe­ny, později poupa­ta a kvítky. Včelky je opilu­jí a z kvítku začne vyrů­s­tat plod. Plody dozra­jí, uvol­ní se z nich seme­na, která se větrem, vodou, živočichy roz­ne­sou do okolí. Z nich zač­nou vyrů­s­tat nové ros­tlinky.

A tak je to i s námi lid­mi i skau­ty. Malé světlušky si dnes uží­va­jí pro­gra­mu se svý­mi vedoucí­mi. Ty je vychová­va­jí v ušlechtilém duchu. Ze světlušek vyros­tou skautky a později rangers. Uděla­jí si vzdělá­vací kurzy a zač­nou skaut­ing rozdá­vat mezi ostat­ní oko­lo sebe. Později, už jako k vedoucím, k nich zač­nou přicházet nové světlušky, které budou potře­bo­vat jejich pomoc­nou ruku, která jim bude oporou v růs­tu.

Sym­bol růs­tu nám tak připomíná, že neustále ros­teme. A skaut­ing ros­te s námi. Předáváme ho po gen­er­ace a žijeme jeho strate­gie. Každý z nás v něm má svo­je mís­to, každý z nás v něm má výz­nam. Každý z nás jed­nou byl pře­ci malé semínko. A v koho vyrosteme?…

Celý koloběh růs­tu jsme si vyzk­oušeli na vlast­ní kůži během různých aktiv­it, které uvidíte na fotografiích v naší foto­ga­lerii zde.
Více infor­ma­cí najdete v ofi­ciál­ních mater­iálech ke Dni zamyšlení na Skaut­ské křižo­vatce zde a nebo na ofi­ciál­ní stránkách Think­ing day zde.

Ke Dni zamyšlení vyš­lo i ofi­ciál­ní Prohlášení před­stavitelů svě­tového skautin­gu k 22. únoru – Dni zamyšlení a Dni zak­la­datele skautin­gu, které jste si mohli přečíst na nástěnce u naší klubovny, nebo ho najdete na stránkách zde.