Skautky a světlušky i vlča­ta a skau­ti vyrazili 11. úno­ra srov­nat síly s další­mi skaut­ský­mi středisky na Mem­o­riálu Břetisla­va Ham­pla, který pořádá středisko Javor v České Tře­bové. Hlíd­ky závod­níků čeka­lo na trase 12 stanovišť, na kterých byly prověře­ny jejich schop­nos­ti v první pomo­ci, rozdělávání ohně, luštění šifer a dalších doved­nos­tech. Fyz­ick­ou zdat­nost předvedli závod­ní­ci v soubo­ji se sněhem, mrazem a terénem na trase závo­du.

Naši závod­ní­ci a závod­nice obsadili pěkná mís­ta. Světlušky byly ve své kat­e­gorii na 4. místě. Skautky, Luc­ka Dušková, Mája Veselá a Anež­ka Vávrová, se probo­jo­valy až na stup­ně vítězů na 3. mís­to. Vlča­ta se umísti­la na 2. místě a hlíd­ka složená z našich vlčat a vlčat z jiných středis­ek se umísti­la na 3. místě. Skau­ti letos bohužel neob­hájili loňské 1. mís­to, ale hlíd­ka ve složení Miki Málek, Kuba Šimek a David Jin­dra obsadi­la 2. mís­to. Druhá skaut­ská hlíd­ka se umísti­la na místě čtvrtém.

Děku­jeme všem za přík­lad­nou reprezentaci naše­ho střediska Ská­ly Choceň.

Bližší infor­ma­ce o závo­du a foto­ga­lerie zde.

Další fotografie od 4. dívčího odd­ílu z České Tře­bové zde.

vysledky

MBH MBH2 MBH3