Na min­ulé schůzce jsme se se světluška­mi věno­valy chřipce, která je v zim­ních měsících vel­mi aktuál­ní. Popoví­daly jsme si o tom, kdo byl kdy a jak nemoc­ný a jaké nemo­ci světlušky zna­jí. A bylo jich oprav­du hod­ně! Za takové znalosti by se nemusel sty­dět kde jaký dospělý. Před­stavi­ly jsme si organ­is­my, kteří nemo­ci způ­sobu­jí a kteří nám v našem těle škodí. Každá světluš­ka potom vytvoři­la název pro svůj virus/bakterii a vymyslela jeho/její podobu.

Potom jsme se pokusi­ly zachraňo­vat nemoc­né lidi, které zachváti­la chřip­ka. Jako správní zdravot­ní­ci jsme se dobře chráni­ly roušk­ou a k nemoc­ným jsme přis­tupo­valy jen po jed­nom, aby riziko nákazy bylo co nej­menší. Běhaly jsme po klubovně a sháně­ly kom­bi­naci správných léků. Nakonec se nám podaři­lo všech­ny úplně vyléčit. V posled­ní části schůzky jsme si prohléd­ly obrázky s čin­nos­t­mi, které máme nebo nemáme dělat, když jsme nemoc­ní. Světlušky si všech­ny dobře zapam­a­to­valy, což jsme na závěr ještě ověři­ly malým opakováním.

Teď jsme dokonale připravené mít chřip­ku. Tedy vlast­ně nemít! 🙂

Všech­ny použité mater­iá­ly, připravené na schůzku nebo vzniklé během schůzky, si můžete prohléd­nout na infor­mační střediskové nástěnce.

Další momen­tky ze schůzky najdete v naší foto­ga­lerii zde. 🙂

DSC_0266 DSC_0274 DSC_0280 DSC_0294 DSC_0304 DSC_0308