Od začátku roku uplynul již měsíc, počet světlušek se ustálil na neu­věřitel­ně krás­ných 21 šikovných holčiček a my jsme rozhod­ly, že je čas na to, aby­chom světlušky ofi­ciál­ně rozřadi­ly do šestek. Ta pěkná chvíle při­pad­la na pátek 14.10. 2016, kdy jsme se společně vydaly na slavnos­t­ní pasování.

Šest­ka, to je vlast­ně taková světluškovská rod­i­na, která má svo­ji mal­ou vedoucí = šest­ni­ci, a ta se o svo­ji šestku dobře stará. Letos ten­to důležitý úkol při­padl na Emičku, Káju a Justýnku. Doufáme, že se svo­jí role zhostí s nasazením a budou přík­la­dem pro ostat­ní světlušky. Šestky jsme letos vytvoři­ly tři - žlutou šestku, čer­ve­nou šestku a mod­rou šestku, kdy v každé šestce je sedm členů.

sestky

A proč vlast­ně takové šestky máme? Šestky nám slouží podob­ně jako družiny ve skaut­ských odd­ílech, je to něco jako druži­nový sys­tém fun­gu­jící u starších dětí. Šestky jsou důležité pro různé hry nebo čin­nos­ti, když potře­bu­jeme světlušky rych­le rozdělit do skupinek. Role šest­nice je také vel­mi důležitá. Svo­jí šestku si hlídá, dává pozor, aby její světlušky vždy všech­no vědě­ly a byly ve správný čas na správném místě.

Fotografie se můžete prohléd­nout kliknutím na jed­notlivé obrázky.
Další momen­tky ze slavnos­t­ního pasování můžete najít ve foto­ga­lerii.