Milí rodiče,

již v prvních článcích jsme Vám sdělili plán akcí na září. V tom­to infor­mačníku vše upřes­níme.

Nejprve bychom Vám ale rádi nap­sali, co je nového. Možná jste si všim­li, že naše skaut­ská orga­ni­zace, která min­ulý rok změni­la svůj název, přichází letos s novým logem a s ním i s celou novou grafick­ou tváří. Ve vedení světlušek jsme se toho chytli a přes prázd­niny jsme zho­tovili webové stránky naše­ho světluškovského roje, které jsou určené právě pro Vás.

skaut_logo_podklad_bily

Se stránka­mi světlušky také získali novou kopretinku, kter­ou můžete vidět v hlav­ičce naše­ho webu a kter­ou budeme dále použí­vat. Na adrese kopretinky.skauting.cz již teď najdete prvních pár infor­ma­cí, které se webu týka­jí. Prosíme Vás, abyste si náš nový inter­ne­tový pros­tor prohlédli, prozk­oumali ho a naučili se ho použí­vat. Pos­tup­ně Vás s webový­mi stránka­mi budeme také sez­namo­vat. Infor­ma­ce pro Vás budeme dávat do sekce INFORMAČNÍK nahoře v nabíd­ce. Nez­na­mená to, že bychom infor­ma­ce dál nedá­vali v papírové podobě nebo emailem, ale pře­ci jen bychom se pos­tup­ně chtěli dostat pouze k elek­tron­ické komu­nikaci s Vámi - přes email a náš web. Děku­jeme!

Dále bychom Vás v rám­ci aktu­al­izace úda­jů o našich členech chtěli poprosit o vyplnění přiložené přih­láškyevi­denčního lis­tu. Větši­na světlušek již přih­lášku vyplně­nou u nás má, ale starou - se starým názvem orga­ni­zace a starým logem. Chceme obnovit tyto zas­taralé doku­men­ty, aby­chom měli v odd­íle vše v pořád­ku. Vyplněné for­muláře nám, prosím, don­este na schůzku anebo pošlete po dětech do konce září. Děku­jeme!

Také bychom Vás chtěli seznámit s pro­jek­tem Kopretinová kni­hovnič­ka. Se starší­mi skau­ty real­izu­jeme pro­jekt, který by do naše­ho měs­ta měl umístit mal­ou kni­hovničku v podobě dřevěné bud­ky. Kni­hovnič­ka bude fun­go­vat na prin­cipu „Půjč si, vrať, vyměň.“ Každý si zde bude moci vol­ně půjčit knížku anebo si ji vyměnit za jinou, kter­ou do kni­hovničky výmě­nou vloží. Obracíme se na Vás s pros­bou, jestli byste neprohlédli doma své kni­hovny a nepodí­vali se, zda tam nemáte nějak­ou knížku, kter­ou už nečtete, nepotře­bu­jete, práší se na ni,… a mohli byste ji věno­vat do naše­ho pro­jek­tu. O dalším pokračování pro­jek­tu Vás budeme infor­mo­vat. Za všech­ny kni­hy pře­dem děku­jeme!

A teď již k akcím. Každý týden se budeme scházet tradičně od 16:30 do 18:00 hodin v naší klubovně, pokud nedáme dopře­du jiné pokyny. Na schůzku platí povin­ná výba­va: deník, tuž­ka, KPZ, přezůvky, světluškovská lucer­na + aktuál­ní čís­lo časopisu Světýlko. Během roku budou také tradiční speciál­ní schůzky, pře­spání v klubovně a výpravy či jiné akce, o kterých Vás budeme vždy včas dopře­du infor­mo­vat. Již teď se těšíme se na spoluprá­ci s Vámi a Vaši­mi dět­mi!

Září:

  • 9.9. - PRVNÍ SCHŮZKA
  • vík­end 16.9. - 18.9. - ZAHAJOVACÍ VÝPRAVA
  • 23.9. - SCHŮZKA
  • 30.9. - SCHŮZKA