Všech­ny světlušky jsou zvány na zaha­jo­vací výpravu do skaut­ského srubu na tábořišti v Pros­eči, kde se dozví, jaká nás čeká celoroční hra a jaký příběh nás letos bude provázet, zahra­jí si zají­mavé hry a společně poznáme kus nové přírody. Tuto výpravu pořádám v rám­ci vzdělá­vacího Světluškovského lesního kurzu, kterého se ten­to rok účast­ním. Uspořádání výpravy a vypra­cov­ání povin­ných výs­tupů z ní je pod­mínk­ou úspěšné absol­vence toho­to kurzu, pro­to Vás vel­mi prosím o co nejho­jnější účast!
Aby­chom mohli nakoupit společné potraviny, musíme vědět, kolik nás pojede. Pro­to Vás velice prosím, abyste mi během toho­to týdne do pátečního dopoledne dali vědět (email, SMS), zda se Vaše světluš­ka zúčast­ní. Pře­dem moc děku­ji!
S poz­dravem Marké­ta Málková

Infor­ma­ce

- ter­mín: pátek 16.9. až neděle 18.9. 2016

- sraz: v pátek 16.9. v 16:00 hodin u klubovny

- s sebou: deník, tuž­ka, KPZ, světluškovský šátek a tur­bánek, oblečení na ven (podle počasí!!), pevné boty, pláštěn­ka, láhev na pití, lžíce, miska na jíd­lo (nebo jeden ešus), spacák, kari­mat­ka, hygiena, věci na spaní, večeře na pátek, 350 Kč, kar­tič­ka zdravot­ní pojišťovny, lístek s tele­fon­ním kon­tak­tem na rodiče

- účast­nický poplatek: 350 Kč (dopra­va, uby­tování, stra­va)

Prosíme rodiče, aby dětem pomohli zabalit všech­ny věci co nejlépe do kros­ny nebo většího bato­hu, aby si je děti mohli sami nést. Pouze spacák a kari­mat­ka budou zvlášť mimo batoh kvůli dopravě. Nedáve­jte dětem žád­né zbytečnos­ti, ať nema­jí věci těžké, nic jiného neb­udeme potře­bo­vat.

- návrat: v neděli 18.9. ve 14:30 ke klubovně
(V pří­padě deš­tivého počasí bychom se vrátili dříve - asi oko­lo 11. hod­ny - infor­movali bychom Vás SMS zprávou.)

Pokud byste měli nedostatky v povin­ném vybavení na výpravu nebo si nevěděli s něčím rady, ozvěte se na email (malkova.mm@seznam.cz) a vše indi­viduál­ně dom­lu­víme. Všech­ny věci můžeme zapůjčit či jinak vyřešit. Rozhod­ně nechceme, aby to byl důvod, proč světluš­ka na výpravu nepo­jede. Světlušky jsou moc šikovné a výpravu všech­ny zvlád­nou.

Další infor­ma­ce tak­též na emailu. Děku­jeme!