Milí rodiče,

po dlouhých a krás­ně prožitých prázd­ninách Vás opět zdravíme prostřed­nictvím infor­mačníku. Přinášíme Vám novinky, které se týka­jí naše­ho záři­jového roz­jez­du se světluška­mi. Čtěte pozorně!

kopretinky_pozvanka

- PÁ 2.9. 2016 nás čeká tradiční akce AFRIKAFEST, pořá­daná v rám­ci celostát­ní sbírky Postavme školu v Africe. Zveme Vás i s dět­mi na AFRICKÉ ODPOLEDNE od 15:00 hodin v parku u choceňského zámku. Budeme se zde poprvé ve škol­ním roce moci setkat, dále na Vás budou čekat soutěžní dis­ci­plíny, možnost si něco vyro­bit a lépe poz­nat Afriku. Bude k zak­ous­nutí i občer­stvení z kuchyní našich skautek, jehož koupí přis­pě­jete na stavbu škol v Etiopii. Večer bude potom násle­dovat samot­ný fes­ti­val, kde vys­toupí známé kape­ly. Výtěžek celé akce se potom dále přidává ke sbírce. Neváhe­jte a pozvěte i své známé a vyražte na kon­cert!

- PÁ 9.9. 2016 bude PRVNÍ SCHŮZKA KOPRETINEK v tom­to škol­ním roce v obvyk­lém čase 16:30 až 18:00 hodin. Sejdeme se v klubovně a se světluška­mi zahájíme náš další skaut­ský rok. Sdělíme si zážitky z prázd­nin a zahra­jeme si něko­lik roze­hří­vacích her. Také rády přivítáme nováčky, kteří by se s námi chtěli zapo­jit do skaut­ské čin­nos­ti. Pokud víte o nějakých kamarád­kách ve věku od 1. do 4. třídy, které by se k nám chtě­ly při­dat, pozvěte je mezi nás nebo jim dejte kon­takt na mě.

- PÁ 16.9. až NE 18.9. 2016 pro světlušky pořádáme ZAHAJOVACÍ VÝPRAVU, které by se měl zúčast­nit každý, kdo chce vědět, který příběh nás bude provázet letošním rokem. Také přiřadíme nováčky do šestek a uděláme slavnos­t­ní oheň pro ty, kdo neby­ly na táboře. Pojedeme do srubu skautů z Pros­eče, což ale světluškám dopře­du neb­udeme říkat, aby se měli na co těšit. Tato výpra­va je mimo jiné také pod­mínk­ou mojí úspěšné absol­vence vzdělá­vacího kurzu SELKA (Světluškovský lesní kurz), kterého se ten­to rok účast­ním, abych byla náležitě vzdělaná k prá­ci se světluška­mi. Pro­to prosím o co nejho­jnější účast, aby­chom si to společně mohli pěkně užít. Více infor­ma­cí budeme rozdá­vat na první schůzce 9.9. 2016 a součas­ně i emailem. Před­běžně bude sraz v pátek v 16:00 a návrat v neděli ve 14:30 ke klubovně.

To je snad zatím vše, další infor­ma­ce budeme rozdá­vat průběžně tak, jak jste byli zvyk­lí dopo­sud. Chys­táme i pár novinek, o kterých Vás budeme dále infor­mo­vat.

Těšíme se na spoluprá­ci s Vámi i Vaši­mi dět­mi v násle­du­jícím roce!

Afrika-fest-2016-A3.indd