Jako každý rok jsme se světluška­mi opět strávi­ly prvních čtrnáct dní na našem tábořišti v Prorubkách se vše­mi ostat­ní­mi skautka­mi a skau­ty z Choc­ně. Letošní tábor provázela atmos­féra pravěku. Rody Vod­ních víl a Oranžáků se staraly o svo­ji ves­ni­ci, sbíraly suroviny potřeb­né k přežití a bráni­ly ves­ni­ci před kočovný­mi kme­ny, které osadu okrad­ly o oheň. Vše nakonec skonči­lo dobře díky Šamanovu lstivé­mu plánu o falešném mamu­tovi. Když jsme se zrov­na neplíži­ly mezi křovím a nestopo­valy nepřítele, uči­ly jsme se také pozná­vat příro­du anebo jsme vyrábě­ly napřík­lad pravěk­ou keramiku.
Děku­jeme všem světluškám, které se táb­o­ra zúčast­ni­ly, také jejich rodičům, kteří nám je svěřili. Let­ní dobro­družství jsme si všich­ni moc uži­ly a už se začínáme těšit na setkání v září!

Galerie fotografií z táb­o­ra můžete najít na těch­to webových stránkách:
- od Kočičky: foto­ga­lerie
- od Hom­i­na: foto­ga­lerie

Více o skaut­ských táborech zde: Skau­ti pořá­da­jí nejvíce táborů v Česku. Letos na nich léto stráví téměř 30 tisíc kluků a holek