Milí rodiče,

skaut­ská orga­ni­zace u nás zaha­ju­je nový škol­ní rok využíváním NOVÉHO LOGA, o kterém se můžete dočíst v odkazech pod článkem. Ani my nezůstáváme pozadu a přicházíme s NOVÝM WEBEM pro roj světlušek.

 

S pomocí pro­fe­sionálů jsme pro Vás připrav­ili inter­ne­tové stránky, na kterých budete moci najít všech­ny infor­ma­ce ohled­ně naše­ho světluškovského roje. Budeme zde zveře­jňo­vat aktuál­ní infor­mačník a jiné doku­men­ty určené pro Vás a pro světlušky, také zápisky ze schůzek a fotografie nebo odkazy do foto­ga­lerie a jiné zají­mavé webové stránky. Byly bychom velice rády, kdy­byste se na stránkách zori­en­to­vali a využí­vali jich pro vyh­ledávání vše­ho potřeb­ného. Dále Vám budeme posílat infor­ma­ce emailem nebo v papírové podobě, ale pos­tup­ně bychom chtěli pře­jít už pouze k elek­tron­ické podobě komu­nikace. Děku­jeme za pochopení a doufáme, že tato nová ces­ta bude fun­go­vat.

Více zde:
Skautky a skau­ti mají nové logo! V mod­erním prove­dení se vrací se zpět ke kořenům

logo.skauting.cz